امروز : 01 خرداد 1403
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
ملیحه تعظیمی فر

ملیحه تعظیمی فر

مسئول دبیرخانه


شرح وظایف
x
ثبت دقیق مشخصات و جریان نامه های دریافتی و ارسالی در کامپیوتر و یا دفاتر مربوطه 
دریافت و ارسال نامه ها از برنامه اتوماسیون دیدگاه 
تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
تهیه گزارش مورد نیاز برای مقام مافوق
تایپ نامه های دفتر معاون آموزشی دانشگاه
همکاری با مسئول دفتر برای جمع آوری سوابق و پرونده ها و گزارش مربوطه
پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم نمودن امکانات انجام درخواست های متقاضیان
نجمه نصیرزاده

نجمه نصیرزاده

کارشناس دفتر معاونت


شرح وظایف
x
پیگیری امور اداری و دفتری معاونت
پیگیری مکاتبات ارسالی و دریافتی تا حصول نتیجه
جمع آوری و تدوین گزارشات ادواری واحدهای تابعه معاونت
مشارکت در تشکیل جلسات مرتبط با دفتر (هماهنگی، ارسال دعوتنامه، تشکیل جلسه، تایپ صورتجلسه)
نگهداری و حفظ کلیه اسناد ومدارک  براساس ضوابط و دستورالعمل های مربوطه
اطلاع رسانی وقایع و اخبار مرتبط با معاونت در زمان مناسب و کیفیت مطلوب 
پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی