امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
اعضای شورای هماهنگی وبرنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

رئیس دانشگاه

معاون آموزشی دانشگاه

معاون بهداشتی دانشگاه

معاون درمان دانشگاه

سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

رئیس سازمان نظام پزشکی کاشان

دبیر آموزش مداوم دانشگاه

رئیس دانشکده رشته مربوطه در دانشگاه حسب مورد

 
 
 
شرح وظایف شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

ماده2: به منظور برنامه ریزی و هماهنگی در امر آموزش مداوم جامعه پزشکی تحت پوشش هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مستقل، شورایی به نام شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود.

1- رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی که ریاست شورا را بر عهده دارد.
2 - رئیس سازمان نظام پزشکی در مرکز استان یا شهرستان مربوطه یا نماینده وی.
3 - معاون آموزشی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی .
4- معاون درمان و داروی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.
5 - معاون بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.
6- رئیس مرکز توسعه آموزش دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.
7- دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی به انتخاب رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی
8- رئیس دانشکده رشته مربوط در دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی حسب مورد.

تبصره – شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مستقل می توانند به منظور برنامه ریزی دقیق، گروههای تخصصی برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی را حسب مورد تشکیل دهند.

شورای آموزش مداوم دانشگاه مسئول اصلی نظارت بر نحوه اجرای برنامه ها می باشد و گزارش دوره ای از دبیر آموزش مداوم خواهد داشت .