امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

کمیته ارزیابی آزمون‌ها

شرح وظایف کمیته ارزیابی آزمون‌ها

  1. بررسی مداوم و مستمر مشکلات، چالش‌ها و نیازهای موجود در حوزه آزمون‌ها از منظر ذینفعان
  2. بازنگری و ارتقاء روش‌ها و فرآیند برگزاری آزمون‌ها مبتنی بر مشکلات، چالش‌ها، نیازها، امکانات، بافتار و شرایط موجود
  3. بکارگیری روش‌های نوین ارزیابی و آزمون‌ها مبتنی بر مشکلات، چالش‌ها، نیازها، امکانات، بافتار و شرایط موجود
  4. ارائه مشاوره و همکاری با دفتر توسعه آموزش دانشکده‌ها (EDOها) در طراحی ابزارهای ارزشیابی نوین مانند پورتفولیو و لاگ بوک
  5. تدوین نظام جامع ارزیابی فراگیران به تفکیک دانشکده‌ها و در کل دانشگاه
  6. ارائه مشاوره به EDO دانشکده‌ها جهت تدوین شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو
  7. نظارت و ارائه بازخورد به EDO دانشکده‌ها برای اجرای نظام ارزیابی دانشجو (پیاده‌سازی شیوه‌نامه اجرایی) و ارتقای مستمر و حمایت از کارکرد درست نظام ارزیابی
  8. برنامه‌ریزی جهت استفاده از فناوری اطلاعات جهت به روز نمودن روش‌های سنجش و ارزیابی دانشجویان و مبتنی بر نیاز
  9. تحلیل کمی و کیفی آزمونها براساس شاخصهای روانسنجی و بازخورد به  واحدهای ذیربط
  10. ارائه بازخوراند نتایج تحلیل آزمون‌ها به واحدهای مرتبط EDC اعم از واحد رشد و بالندگی اساتید، واحد برنامه ریزی درسی، پژوهش در آموزش و ... جهت اقدام مقتضی

 

اعضای کمیته ارزیابی آزمون ها

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته

سمت

1

دکتر زریچهر وکیلی

استاد

دکتری تخصصی آسیب شناسی و کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

مدیر EDC و سرپرست واحد ارزشیابی

2

دکتر عطیه فقیهی

استادیار

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

مدیر EDO دانشکده پزشکی

3

دکتر زهرا سوکی

دانشیار

دکتری تخصصی بهداشت باروری

مسئول EDO دانشکده پرستاری و مامایی

4

دکتر مهتاب ابراهیمی نژاد

استادیار

دکتری تخصصی ارتودنسی

سرپرست EDO دانشکده دندانپزشکی

5

دکتر زهرا صامعی

استادیار

دکتری تخصصی ایمنی شناسی

مسئول EDO دانشکده پیراپزشکی

6

دکتر فاطمه یوسفیان

استادیار

دکتری تخصصی بهداشت محیط

مسئول EDO دانشکده بهداشت

7

دکتر محبوبه رضایی

دانشیار

دکتری تخصصی پرستاری

مسئول دایره امتحانات دانشکده پرستاری مامایی

8

دکتر عباس قوطاسلو

استادیار

دکتری تخصصی هماتولوژی

مسئول دایره امتحانات دانشکده پیراپزشکی

9

دکتر الهام موسوی نسب

استادیار

دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی

عضو هیئت علمی مرکز آموزش مجازی