امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

کمیته ارزشیابی اعضای هیأت علمی

شرح وظایف:

 1. بررسی مداوم و مستمر مشکلات و چالشهای موجود ارزشیابی اعضاء هیئت علمی از منظر ذینفعان
 2. بازنگری و ارتقاء فرآیند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی مبتنی بر مشکلات، چالشها، بافتار و شرایط موجود
 3. بکارگیری روشهای نوین ارزشیابی اعضاء هیئت علمی مبتنی بر بافتار دانشگاه و شرایط موجود
 4. تدوین نظام جامع ارزشیابی کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکدهها و در کل دانشگاه
 5. طراحی سامانه جامع ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی مبتنی بر نظام جامع ارزشیابی
 6. تحلیل نتایج ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی و ارائه بازخورد مداوم به واحدهای مرتبط
 7. برنامه‌ریزی جهت استفاده از فناوری اطلاعات جهت به روز نمودن روشها و فرآیند ارزشیابی و مبتنی بر نیاز موجود
 8. حمایت و ارائه خدمات به دانشکدهها در زمینه اطمینان از روایی، پایایی و اخلاقی بودن ارزشیابی‌های انجام شده
 9. برقراری ارتباط تنگاتنگ با مرکز امور هیات علمی جهت تصمیمگیری ها (ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت و ...)
 10. ارائه بازخوراند نتایج تحلیل ارزشیابیها به معاون آموزشی دانشگاه جهت تصمیمگیری و اقدام مقتضی
 11. ارائه بازخوراند نتایج تحلیل ارزشیابیها در قالب نیاز به واحدهای مرتبط EDC اعم از واحد رشد و بالندگی اساتید، واحد برنامه ریزی درسی و ... جهت اقدام مقتضی
 12. ارائه گزارش عملکرد به سرپرست EDC (هر سه ماه یکبار)

 

اعضای کمیته ارزشیابی اعضای هیأت علمی

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته

سمت

1

دکترزریچهر وکیلی

دانشیار

دکتری تخصصی آسیب شناسی و کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

مدیر EDC و سرپرست واحد ارزشیابی

2

دکتر سید امیرحسن متینی

استادیار

دکتری تخصصی آسیب شناسی

دبیر مرکز امور هیئت علمی و سرپرست دبیرخانه هیئت اجرایی جذب دانشگاه

3

دکتر عطیه فقیهی

استادیار

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

مدیر EDO دانشکده پزشکی

4

دکتر زهرا سوکی

استادیار

دکتری بهداشت باروری

مسئول EDO دانشکده پرستاری و مامایی

5

دکتر مهتاب ابراهیمی نژاد

استادیار

متخصص ارتودنسی

سرپرست EDO دانشکده دندانپزشکی

6

دکتر زهرا صامعی

استادیار

دکتری تخصصی ایمنی شناسی

مسئول EDO دانشکده پیراپزشکی

7

دکتر فاطمه یوسفیان

استادیار

دکتری تخصصی بهداشت محیط

مسئول EDO دانشکده بهداشت

8

دکتر سمیه نادی راوندی

استادیار

دکتری کتابداری و اطلاع رسانی

سرپرست واحد پژوهش در آموزش EDC

9

دکتر زهرا بتولی

استادیار

علم اطلاعات و دانش شناسی

مدیر امور ارتقاء و هیئت ممیزه دانشگاه

10

دکتر الهام موسوی نسب

استادیار

دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی

عضو هیئت علمی مرکز آموزش مجازی

11

مهندس محسن فرهادپور

غیر هیئت علمی

مهندس نرم افزار

معاون مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه