امروز : 29 تیر 1403
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر سید امیرحسن متینی

دکتر سید امیرحسن متینی

دکتری تخصصی آسیب شناسی
دبیر هیأت اجرایی جذب


شرح وظایف
x
 • اتخاذ ساز وکار واحد در هیأت های اجرایی جذب برای ایجاد انسجام وحدت رویه و توانمندی و پویایی دانشگاهها
 • نظارت مستمر بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات جذب هیأت علمی در تمامی سطوح
 • بررسی و بازنگری کلیه سیاستها و ضوابط مربوط به جذب هیأت علمی بمنظور پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به جذب عضو هیأت علمی برای تصویب به شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی
 • تعریف ساختار سازمانی و شرح وظایف هیأت مرکزی جذب وزارتین و هیأت های اجرایی جذب و ایجاد تعامل تعریف شده بین آنها
 • تدوین دوره های آموزش بدو و حین خدمت با هدف توانمند سازی اعضای هیأت علمی و نظارت بر حسن انجام آن
 • برگزاری سمینارها و کارگاههای توجیهی برای عناصر هیأت های اجرایی جذب
 • رسیدگی به شکایات و سایر امور محوله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • بررسی گزارش عملکرد سالانه هیأت مرکزی جذب وزارتین و هیأت های اجرایی جذب و ارائه آن به شورای انقلاب فرهنگی
دکتر سید امیرحسن متینی

دکتر سید امیرحسن متینی

دکتری تخصصی آسیب شناسی
دبیر هیأت اجرایی جذب


شرح وظایف
x
 • اتخاذ ساز وکار واحد در هیأت های اجرایی جذب برای ایجاد انسجام وحدت رویه و توانمندی و پویایی دانشگاهها
 • نظارت مستمر بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات جذب هیأت علمی در تمامی سطوح
 • بررسی و بازنگری کلیه سیاستها و ضوابط مربوط به جذب هیأت علمی بمنظور پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به جذب عضو هیأت علمی برای تصویب به شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی
 • تعریف ساختار سازمانی و شرح وظایف هیأت مرکزی جذب وزارتین و هیأت های اجرایی جذب و ایجاد تعامل تعریف شده بین آنها
 • تدوین دوره های آموزش بدو و حین خدمت با هدف توانمند سازی اعضای هیأت علمی و نظارت بر حسن انجام آن
 • برگزاری سمینارها و کارگاههای توجیهی برای عناصر هیأت های اجرایی جذب
 • رسیدگی به شکایات و سایر امور محوله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • بررسی گزارش عملکرد سالانه هیأت مرکزی جذب وزارتین و هیأت های اجرایی جذب و ارائه آن به شورای انقلاب فرهنگی
طیبه صبوری کاشانی

طیبه صبوری کاشانی

کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مسئول کارگزینی امور هیأت علمی


شرح وظایف
x
 • انجام امور اداری و گارگزینی اعضای قدیم و جدید هیئت علمی
 • دسترسی به اطلاعات فردی و ایجاد پرونده جامع از سوابق آموزشی و پژوهشی
 • تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
 • رسیدگی و بررسی پرونده‌های اعضاء هیات علمی به منظور ارتقاءمرتبه
 • احتساب سوابق آموزشی پژوهشی اعضاء هیات علمی برای هر دوره
 • اجرای آئین‌نامه‌های مربوط به هیات ممیزه در دانشگاه‌
 • تهیه مقدمات لازم برای تشکیل جلسات کمیته های مرتبط با فراخوان، جذب و ارتقاء اعضاء هیئت علمی
 • افزایش دقت و سرعت نظام ارتقاء رتبه‌ای
 • ارزیابی دانشگاه از جهت نیاز به هیات علمی و رتبه ‌بندی
مسعود آرین فر

مسعود آرین فر

کارشناسی مدیریت دولتی
کارشناس کارگزینی امور هیئت علمی


شرح وظایف
x
 • مطالعه قوانین ومقررات بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به اعضاء هیئت علمی صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • اظهار نظر و انجام امور کارشناسی در رابطه با امور اداری اعضاء هیئت علمی دانشگاه
 • انجام امور مربوط به پذیرش، شروع بکار و پایان کار اعضاء هیئت علمی مشمول تعهدات قانونی و مشمولین ماده یک قانون نحوه تامین هیئت علمی
 • انجام امور مربوطه به استخدام شامل فراخوان جذب اعضاء هیئت علمی تشکیل پرونده – گزینش استاد و صدور ابلاغ مربوط
 • انجام امور مربوط به تشکیل جلسات هیئت ممیزه دانشگاه و تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی
 • ارائه گزارشات و آمار مورد نیاز در رابطه با اعضاء هیئت علمی به واحدهای داخلی دانشگاه و سایر موسسات وابسته به وزارت متبوع
 • انجام مکاتبات اداری مختلف در مورد اعضاء هیئت علمی به واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی
 • انجام امور رفاهی اعضاء هیئت علمی شامل معرفی به بانکها و موسسات گردشگری و رفاهی- شرکتهای بیمه و غیره
 • صدور احکام مختلف کارگزینی اعضاء هیئت علمی
 • انجام سایر وظایف محوله از طرف مقامات مافوق دانشگاه در رابطه با اعضاء هیئت علمی دانشگاه
لیلا یزدان نیا

لیلا یزدان نیا

کارشناس پرستاری
کارشناس بانک اطلاعات


شرح وظایف
x
 • راهنمایی و پاسخگویی به اعضای هیئت علمی در ارتباط با جمع آوری و ثبت اطلاعات
 • برنامه ریزی و هدایت و نظارت بر عملکرد رابطین دانشکده ها با بانک اطلاعات با هماهنگی سرپرست دانشکده
 • کارشناسی و ارائه پیشنهاد در مورد ارتقای نرم افزاری و سخت افزاری بانک اطلاعات و پیگیری امور مربوط
 • نظارت بر ارائه گزارش درخواستی از بانک اطلاعات و تائید آنها
 • ارائه گزارش عملکرد بانک اطلاعات بصورت دوره ای به معاون محترم آموزشی دانشگاه
 • شرکت در شوراها وکمیته ها و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت مربوط
 • سرپرستی امور اداری - پشتیبانی و نرم افزاری مربوط به بانک اطلاعات
 • مشارکت در تدوین فرآیندهای موجود و یا مورد نیاز بانک اطلاعات و پیشنهاد به شورای آموزشی دانشگاه بمنظور بررسی وتصویب
 • پیگیری اجرای فرآیندهای مربوطه در چهارچوب مصوبات
 • نظارت بر جمع آوری اطلاعات ارسالی و چگونگی ثبت آنها در بانک اطلاعات بمنظور هماهنگی کلیه واحدها
 • پیشنهاد دستورالعمل معادل سازی فعالیتهای اعضای هیئت علمی به شورای آموزشی دانشگاه
 • تشکیل کمیته های مرتبط با فعالیتهای بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی بنا بر نیاز و ثبت و ضبط فعالیتها و مستندات آنها و اعلام گزارش کار به معاونت آموزشی دانشگاه
 • جمع آوری نظرات وپیشنهادات اعضای هیئت علمی وهماهنگی با واحدهای مرتبط و بررسی و طبقه بندی نظرات و در صورت لزوم پیشنهاد به شورای آموزشی دانشگاه
 • تشکیل وتکمیل پرونده کلیه اعضای هیأت علمی
 • ثبت و ارسال کلیه مکاتبات دفتر بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی
 • بایگانی اسناد و اسکن مدارک وتهیه گزارشات
 • به روز کردن اطلاعات آموزشی - پژوهشی اعضای هیئت علمی
 • پاسخگویی و راهنمایی اعضای هیئت علمی و آموزش رابطین بانک اطلاعات
 • ورود اطلاعات آموزشی - پژوهشی اعضای هیئت علمی به نرم افزار بانک اطلاعات
 • نصب برنامه بانک اطلاعات در واحدهای مختلف
 • آموزش نصب برنامه به مسئولین و اعضای بانک اطلاعات هیئت علمی
 • آموزش رابطین بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی
 • پاسخگویی به اعضای هیئت علمی و مدیران و ارائه راهنمایی های لازم
 • به روز کردن فرم های فولتایمی و ارتقاء پایه اعضای هیأت علمی
 • تشکیل پرونده و تکمیل پرونده های اعضای هیئت علمی
 • بایگانی اسناد و ثبت اطلاعات
زهرا اشراقی

زهرا اشراقی

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
کارشناس بانک اطلاعات


شرح وظایف
x
 • راهنمایی و پاسخگویی به اعضای هیئت علمی در ارتباط با جمع آوری و ثبت اطلاعات
 • برنامه ریزی و هدایت و نظارت بر عملکرد رابطین دانشکده ها با بانک اطلاعات با هماهنگی سرپرست دانشکده
 • کارشناسی و ارائه پیشنهاد در مورد ارتقای نرم افزاری و سخت افزاری بانک اطلاعات و پیگیری امور مربوط
 • نظارت بر ارائه گزارش درخواستی از بانک اطلاعات و تائید آنها
 • ارائه گزارش عملکرد بانک اطلاعات بصورت دوره ای به معاون محترم آموزشی دانشگاه
 • شرکت در شوراها وکمیته ها و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت مربوط
 • سرپرستی امور اداری - پشتیبانی و نرم افزاری مربوط به بانک اطلاعات
 • مشارکت در تدوین فرآیندهای موجود و یا مورد نیاز بانک اطلاعات و پیشنهاد به شورای آموزشی دانشگاه بمنظور بررسی وتصویب
 • پیگیری اجرای فرآیندهای مربوطه در چهارچوب مصوبات
 • نظارت بر جمع آوری اطلاعات ارسالی و چگونگی ثبت آنها در بانک اطلاعات بمنظور هماهنگی کلیه واحدها
 • پیشنهاد دستورالعمل معادل سازی فعالیتهای اعضای هیئت علمی به شورای آموزشی دانشگاه
 • تشکیل کمیته های مرتبط با فعالیتهای بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی بنا بر نیاز و ثبت و ضبط فعالیتها و مستندات آنها و اعلام گزارش کار به معاونت آموزشی دانشگاه
 • جمع آوری نظرات وپیشنهادات اعضای هیئت علمی وهماهنگی با واحدهای مرتبط و بررسی و طبقه بندی نظرات و در صورت لزوم پیشنهاد به شورای آموزشی دانشگاه
 • تشکیل وتکمیل پرونده کلیه اعضای هیأت علمی
 • ثبت و ارسال کلیه مکاتبات دفتر بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی
 • بایگانی اسناد و اسکن مدارک وتهیه گزارشات
 • به روز کردن اطلاعات آموزشی - پژوهشی اعضای هیئت علمی
 • پاسخگویی و راهنمایی اعضای هیئت علمی و آموزش رابطین بانک اطلاعات
 • ورود اطلاعات آموزشی - پژوهشی اعضای هیئت علمی به نرم افزار بانک اطلاعات
 • نصب برنامه بانک اطلاعات در واحدهای مختلف
 • آموزش نصب برنامه به مسئولین و اعضای بانک اطلاعات هیئت علمی
 • آموزش رابطین بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی
 • پاسخگویی به اعضای هیئت علمی و مدیران و ارائه راهنمایی های لازم
 • به روز کردن فرم های فولتایمی و ارتقاء پایه اعضای هیأت علمی
 • تشکیل پرونده و تکمیل پرونده های اعضای هیئت علمی
 • بایگانی اسناد و ثبت اطلاعات