امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
زینب محمدزاده
کارشناس مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای
کارشناس ارشد نانو فناوری پزشکی
زینب محمدزاده
شرح وظایف:

اقدام به ثبت نام و اخذ نقش کارشناس مرکز مجری در سامانه

بررسی اولیه فرم ثبت نام و مستندات مربوط به مسئول علمی دوره و ارسال فرم بررسی شده به مدیر مرکز مجری

بررسی اولیه مستندات مربوط به مربیان دوره و ارسال به مسئول علمی دوره و مدیر مرکز مجری

بررسی و ارسال فرم درخواست راه اندازی و برگزاری دوره جهت تایید به مدیر مرکز مجری

بررسی اولیه فرم ثبت نام و مستندات مربوط به داوطلبان شرکت در دوره و ارسال به مسئول علمی دوره

تهیه‌ی لیست حضور و غیاب مهارت آموزان

تحویل و پیگیری تکمیل دفترچه کارنما/ کارپوشه مهارت‌آموزان از ابتدای دوره

ثبت نتایج ارزیابی پایان دوره مهارت‌آموزان در فرمهای مربوط

ارسال فرمها و مستندات مهارت‌آموزان به مسئول علمی دوره و مدیر مرکز جهت تایید

تهیه پیشنویس گزارشها و صورت جلسه‌های مربوط به دوره

همکاری با مربیان، مسئول علمی دوره و ارزیابان و کارشناسان مرکز ملی

انجام کلیه‌ی فعالیتها تحت نظارت مسئول علمی دوره و مدیر مرکز مجری

شرکت در دوره‌های آموزشی لازم مرتبط با نقش بر اساس نظر مرکز ملی

ارائه گزارشهای عملکردی لازم مطابق درخواست مرکز ملی و مرکز مجری