امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

.

فرزانه وطنخواه

فرزانه وطنخواه

کارشناسی روانشناسی بالینی
کارشناس واحد ارزشیابی


شرح وظایف
x

انجام کلیه امور اتوماسیون اداری واحد ارزشیابی و مکاتبات با EDO دانشکده ها و امور هیات علمی و دانشکده ها و مرکز مطالعات دانشگاه

نظارت بر انجام ارزشیابی مستمر فعالیت‌های آموزشی اساتید در هر نیمسال در تمام دانشکده‌ها

نظارت بر حسن اجرای انجام ارزشیابی آنلاین توسط دانشجویان

ارائه گزارش نتایج فعالیت‌های آموزشی اساتید به EDO دانشکده ها

ابلاغ نظام جامع ارزیابی دانشجو و شیوه نامه اجرایی ارزیابی در کلیه عرصه های آموزشی به کلیه دانشکده ها

دریافت مستندات نظام جامع ارزیابی دانشجو در کلیه عرصه های آموزشی از EDO دانشکده ها در راستای اعتبار بخشی مرکز مطالعات و برنامه پزشکی عمومی

انجام تمهیدات لازم جهت تشکیل منظم جلسات با EDO دانشکده ها ، مدیر مرکز مطالعات، اعضای کمیته های ارزشیابی (هیأت علمی، آزمونها، فراگیران، برنامه)

ابلاغ و  پیگیری موارد مصوب در واحد ارزشیابی به دانشکده ها و ذی نفعان مرتبط

اطلاع‌رسانی برنامه عملیاتی واحد ارزشیابی به تمامی افراد ذینفع از طریق جلسات، اتوماسیون و سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

انجام اقدامات و مکاتبات لازم و پاسخگوئی به اساتید (حضوری و تلفنی) در خصوص روند پیگیری ارتقاء پایه و طرح تعهدات و تبدیل وضعیت

ابلاغ نظام جامع ارزیابی استاد و شیوه نامه اجرایی به کلیه دانشکده ها

دریافت مستندات نظام جامع ارزیابی استاد از EDO دانشکده در راستای اعتبار بخشی مرکز مطالعات و برنامه پزشکی عمومی

ارائه و تحویل نتایج ارزشیابی استاد (جهت ترفیع، ارتقاي اعضاي هیات علمی، تبدیل وضعیت و طرح تعهدات) به امور هیات علمی جهت طرح در هیات جذب

ابلاغ نظام جامع ارزشیابی برنامه های آموزشی و شیوه نامه اجرایی به کلیه دانشکده ها

دریافت مستندات نظام جامع ارزشیابی برنامه های آموزشی از EDO دانشکده در راستای اعتبار بخشی مرکز مطالعات و برنامه پزشکی عمومی

انجام تمهیدات لازم جهت تشکیل منظم جلسات بازخورد نتایج ارزشیابی با EDO دانشکده ها، مدیر مرکز مطالعات، اعضای کمیته های ارزشیابی (هیات علمی، آزمونها، فراگیران، برنامه)

بروز رسانی مستندات بارگذاری شده در خصوص واحد ارزشیابی در سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

تهیه گزارش عملکرد واحد و ارائه به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (هر 3ماه یکبار)

انجام سایر امور محوله طبق نظر مسئول مافوق

رویا سادات سیدی رضوانی

رویا سادات سیدی رضوانی

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
کارشناس مسئول مرکز مطالعات و توسعه آموزش


شرح وظایف
x

پاسخگویی کلیه مسائل اداری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

تدوین و تنظیم پیش نویس کلیه نامه های اداری، مکاتبات با واحدهای داخلی و معاونت آموزشی دانشگاه، دانشکده ها و مراکز ستادی برحسب ضرورت

اعلام نیازها و درخواستهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با هماهنگی با مدیر مرکز و معاونت آموزشی دانشگاه

نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی و اداری مرکز  از طریق همکاری بین بخشی کارشناسان واحدهای مختلف مرکز  

شرکت در شورای مرکزی EDC و تهیه دستور جلسات وصورتجلسات و ارسال مصوبات جهت اجرا

انجام کلیه امور اتوماسیون اداری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ثبت و ضبط نامه های الکترونیکی درسیستم اتوماسیون اداری و ارسال برنامه ها، نامه های اداری وآموزشی از طریق اتوماسیون

انجام تمهیدات لازم جهت برگزاری جلسات حضوری

انجام تمهیدات لازم جهت برگزاری وبینارهای داخلی و خارجی (وزارتخانه ای و کلان منطقه ای)

انجام تمهیدات لازم جهت شروع به کار، برگزاری جلسات، اقدامات، ارائه گزارشات کارگروههای تخصصی طرح تعدالت و تعالی بهره وری آموزش

نظارت بر اجرای فعالیتها و فرآیندهای اداری –اجرایی کارگروههای تخصصی طرح تعدالت و تعالی بهره وری آموزش

نظارت بر تهیه و جمع آوری مستندات اعتبار بخشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و اجرای آن در مرکز

تایید مرخصی ها، پاس و ماموریت ساعتی و امور مرتبط با حضور و غیاب کلیه پرسنل زیربط در سامانه تردد

هماهنگی و ارتباط با مراکز مطالعات و توسعه وزارت متبوع و کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور در راستای انجام امور مربوطه

همکاری با  EDO های دانشکده  های تابعه دانشگاه و EDU بیمارستانهای آموزشی

تهیه گزارش عملکرد واحدهای زیربط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (هر 3ماه یکبار) و تحویل و ارائه آن به معاون آموزشی دانشگاه

تهیه و تنظیم و بارگذاری مستندات مرتبط با برنامه عملیاتی حوزه آموزشی(HOP)

نظارت و پایش و ارائه گزارش برنامه عملیاتی حوزه آموزشی(HOP) به مسئولین واحدها و مدیر مرکز و معاون آموزشی دانشگاه  

رویا سادات سیدی رضوانی

رویا سادات سیدی رضوانی

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
کارشناس واحد برنامه ریزی درسی


شرح وظایف
x

انجام کلیه امور اتوماسیون اداری واحد برنامه ریزی درسی و مکاتبات با EDO دانشکده ها و مرکز مطالعات دانشگاه

هماهنگی در جهت تشکیل منظم جلسات با کمیته های برنامه ریزی درسی دانشکده ها

هماهنگی در جهت تشکیل منظم جلسات با کارگروه آموزش پاسخگو در جهت برنامه ریزی در حوزه آموزش مبتنی بر جامعه

ابلاغ و  پیگیری موارد مصوب در واحد برنامه ریزی درسی به دانشکده ها

اطلاع‌رسانی برنامه عملیاتی واحد برنامه ریزی درسی به تمامی افراد ذینفع از طریق جلسات، اتوماسیون و سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

همکاری با کارشناس واحد توانمندسازی اساتید به منظور برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه برنامه ریزی درسی

مشاوره و پاسخگوئی به اساتید (حضوری و تلفنی) جهت ارتقاء دانش برنامه ریزی درسی

انجام تمهیدات لازم جهت برگزاری جلسات، اقدامات، ارائه گزارشات مرتبط با واحد برنامه ریزی درسی در مرکز مطالعات

نظارت بر تهیه و جمع آوری مستندات  مرتبط با اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی در حوزه برنامه ریزی درسی

کارشناسی موارد ارجاع شده از طرف شورای آموزشی قبل از طرح در واحد برنامه ریزی درسی

کارشناسی مستندات ارسال شده برای ایجاد یا راه اندازی رشته های جدید

بررسی پیشنهاد ایجاد رشته های جدید بر اساس آیین نامه ها

کارشناسی مستندات ارسال شده برای بازنگری برنامه های درسی رشته های مختلف

تهیه گزارش عملکرد واحد و ارائه به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (هر 3ماه یکبار)

به روز رسانی مستندات بارگزاری شده در خصوص واحد برنامه ریزی درسی در سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

رویا سادات سیدی رضوانی

رویا سادات سیدی رضوانی

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
کارشناس واحد توانمندسازی اساتید


شرح وظایف
x

انجام کلیه امور اتوماسیون اداری واحد توانمندسازی اساتید و مکاتبات باواحدهای داخلی و معاونت آموزشی دانشگاه، دانشکده ها و بیمارستانها

نیازسنجی، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی باتوجه به سطح‌بندی حیطه‌ها

اعلام برنامه عملیاتی مصوب واحد توانمندسازی اساتید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به EDOدانشکده ها و EDU بیمارستانها

اطلاع‌رسانی برنامه کلی کارگاه‌ها به تمامی افراد ذینفع از طریق اتوماسیون و سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

هماهنگی امور مربوط به برگزاری کارگاههای آموزشی و اطلاع رسانی زمان برگزاری کارگاهها در روز برگزاری از طریق پیامک

نظارت بر انجام ارزشیابی کارگاهها

آنالیز و اعمال نتایج ارزشیابی کارگاه و ارسال به مدرسین کارگاهها و مدیر مرکز

صدور گواهی شرکت اعضای هیات علمی و مدرسین درکارگاه‌ها

ضبط فیلم کارگاهها

مشاوره و پاسخگوئی به اساتید (حضوری و تلفنی) و بررسی گواهی های موجود اساتید جهت ارتقاء

صدورگواهی نهایی به منظور ارتقاء اساتید به EDO دانشکده ها و بانک اعضای هیات علمی   

انجام تمهیدات لازم جهت برگزاری کارگاههای توانمندسازی خارجی (دانشگاههای دیگر، وزارتخانه ای و کلان منطقه ای)

انجام تمهیدات لازم جهت برگزاری جلسات، اقدامات ، ارائه گزارشات مرتبط با واحد توانمندسازی اساتید در مرکز مطالعات

همکاری با  EDO های دانشکده  های تابعه دانشگاه و EDU بیمارستانهای آموزشی برای برگزاری کارگاههای توانمندسازی جزیره ای یا موردی

نظارت بر تهیه و جمع آوری مستندات  مرتبط با کارگاهها (فیلم، پوستر، خبر و ...) جهت اعتبار بخشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و برنامه پزشکی عمومی

هماهنگی و ارتباط با واحدهای توانمندسازی اساتید مراکز مطالعات و توسعه وزارت متبوع و کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور در راستای انجام امور مربوطه

تهیه گزارش عملکرد واحد و ارائه به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و معاون آموزشی دانشگاه (هر 3ماه یکبار)

ارائه بازخورد برنامه عملیاتی اجرایی واحد توانمندسازی اساتید به مسئولینEDO  های دانشکده ها و EDU بیمارستانهای آموزشی (سالیانه)

به روز رسانی مستندات بارگزاری شده در خصوص واحد توانمندسازی اساتید در سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی