امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

واحد پژوهش در آموزش،دانش پژوهی و طرحهای نوآورانه آموزشی

وظایف اختصاصی حیطه پژوهش در آموزش،دانش پژوهی و طرحهای نوآورانه آموزشی

  1. انجام سیاستگذاری و برنامه ریزی در مورد پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و طرحهای نوآورانه آموزشی
  2. تدوین شیوه نامه اجرایی طر ح های توسعه ای، فعالیتهای نوآورانه آموزشی، دانش پژوهی آموزشی و پژوهش در آموزش
  3. تصویب شیوه نامه اجرایی طر ح های توسعه ای، فعالیتهای نوآورانه آموزشی، دانش پژوهی آموزشی و پژوهش در آموزش در شورای آموزشی دانشگاه
  4. اجرای شیوه نامه اجرایی طر ح های توسعه ای، فعالیتهای نوآورانه آموزشی، دانش پژوهی آموزشی و پژوهش در آموزش در دانشگاه
  5. اجرای شیوه نامه کشوری ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه آموزشی در دانشگاه
  6. اجرا و برگزاری جشنواره شهید مطهری دانشگاهی در دانشگاه
  7. انجام اقدامات و هماهنگی های لازم برای شرکت اعضای هیات علمی در جشنواره شهید مطهری دانشگاهی
  8. انجام اقدامات و هماهنگی های لازم برای شرکت اعضای هیات علمی در جشنواره شهید مطهری کشوری