امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

واحد فعالیتهای دانشجویی

وظایف اختصاصی حیطه فعالیتهای دانشجویی

  1. استقرارکمیته توسعه آموزش دانشجویی منطبق با اساسنامه کشوری در مرکز مطالعات
  2. نظارت بر فعالیتهای واحد کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه و دانشکده ها
  3. حمایت از توانمندسازی آموزشی اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش
  4. نظارت و ارائه مشاوره و تسهیل فعالیتهای دفتر استعداد درخشان (با توجه به ساختار دانشگاه)