امروز : 30 اردیبهشت 1403
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

واحد توانمندسازی اساتید

وظایف اختصاصی واحد توانمندسازی اساتید

  1. تدوین نظام توانمندسازی آموزشی رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی
  2. تصویب نظام توانمندسازی آموزشی در شورای آموزشی دانشگاه
  3. طراحی شیوه نامه اجرایی برنامه توانمندسازی آموزشی (نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره) برای رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی
  4. برنامه ریزی و طراحی و اجرای دوره های توانمندسازی مدیران حوزه آموزش
  5. همکاری با مرکز آموزشهای ضمن خدمت کارکنان برای طراحی دوره های توانمندسازی آموزشی کارکنان غیر هیأت علمی
  6. مشارکت و همکاری با دانشکده ها در اجرای دوره های توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران تازه وارد
  7. ارائه مشاوره های آموزشی به اعضای هیات علمی دانشگاه
  8. استفاده ازمدرسین توانمند برای ارائه آموزش در دوره های توانمندسازی
  9. انتشار رسانه های مرتبط با آموزش پزشکی (بولتن، خبرنامه، پمفلت، بروشور، محتوای آموزشی مولتی مدیا و...) با توجه به ساختار مرکز مطالعات و با همکاری آموزش مجازی