امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

واحد برنامه ریزی درسی/کمیته برنامه ریزی درسی

وظایف اختصاصی در حیطه برنامه ریزی درسی

 1. سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه برنامه ریزی درسی و روشهای یاددهی-یادگیری
 2. سیاستگذاری (برنامه ریزی) در حوزه آموزش مبتنی بر جامعه
 3. طراحی نظام مدیریت برنامه های درسی برای برنامه های در حال اجرا (پایه و بالینی) و برنامه های مبتنی بر جامعه
 4. تصویب نظام مدیریت برنامه های درسی در شورای آموزشی دانشگاه
 5. تدوین شیوه نامه اجرای فرایند مدیریت برنامه درسی درعرصه های مختلف آموزشی (کلاسهای نظری، عرصه های بالینی، عرصه های آزمایشگاهی، مرکز مهارتهای بالینی و مرکز آموزش مجازی)
 6. نظارت بر به کارگیری شیوه نامه اجرای فرایند مدیریت برنامه درسی در عرصه های مختلف آموزشی
 7. پایش شیوه نامه مدیریت برنامه درسی در عرصه های مختلف آموزشی توسط دفاتر توسعه دانشکده ها
 8. انجام و ارائه بازخورد در مورد اجرا ی شیوه نامه مدیریت برنامه ریزی درسی در عرصه های مختلف آموزشی توسط دفاتر توسعه 
 9. همکاری با دفاترتوسعه برای تدوین برنامه عملیاتی در راستای ارتقای کیفیت آموزش (مبتنی بر شیوه نامه مدیریت برنامه ریزی درسی) درعرصه های مختلف آموزشی
 10. مشارکت (کارشناسی و ارائه مشاوره) در تدوین و بازنگری برنامه های درسی
 11. همکاری در تدوین و راه اندازی رشته های جدید و بین رشته ای با آموزش کل دانشگاه
 12. همکاری در تدوین ونظارت بر به کارگیری شیوه نامه های استفاده از روشهای یادگیری فعال در کلیه عرصه های آموزش