امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 وظایف اختصاصی در حیطه سنجش و ارزیابی دانشجو

 1. تدوین  نظام جامع ارزیابی دانشجو و شیوه نامه اجرایی ارزیابی در کلیه عرصه های آموزشی (نظری، بالینی، آموزش مبتنی بر جامعه)
 2. تصویب  نظام جامع ارزیابی دانشجو در شورای آموزشی دانشگاه
 3. ارائه مشاوره به دفتر توسعه در تدوین شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو
 4. مشارکت (ارائه مشاوره و همکاری) با دفتر توسعه درطراحی ابزارهای ارزشیابی نوین مانند پورتفولیو و لاگ بوک
 5. اجرای نظام جامع ارزیابی دانشجو در کلیه عرصه های آموزشی (همراه با نظارت دفاتر توسعه)
 6. نظارت و ارائه بازخورد به دفاتر توسعه در خصوص پیاده سازی شیوه نامه اجرایی نظام ارزیابی دانشجو

وظایف اختصاصی در حیطه ارزشیابی استاد

 1. سیاستگذاری و برنامه ریزی در مورد شیوه  ارزشیابی استاد
 2. تدوین نظام جامع ارزیابی  استاد (شیوه نامه اجرایی)
 3. تصویب شیوه نامه اجرایی نظام جامع ارزیابی استاد در شورای آموزشی دانشگاه
 4. تبین نحوه استفاده از نتایج ارزشیابی استاد در ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمی در شیوه نامه اجرایی نظام جامع ارزیابی  استاد و طرح و تصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه
 5. اجرا و پایش نظام جامع ارزشیابی  استاد
 6. مشارکت (مشاوره و همکاری) با دفتر توسعه  در اجرای نظام ارزشیابی استاد

وظایف اختصاصی در حیطه ارزشیابی برنامه

 1. سیاستگذاری و برنامه ریزی در مورد شیوه ارزشیابی برنامه
 2. تدوین نظام جامع ارزشیابی برنامه های آموزشی (شیوه نامه اجرایی)
 3. تصویب نظام جامع ارزشیابی برنامه های آموزشی در شورای آموزشی دانشگاه
 4. اجرا و پایش شیوه نامه اجرایی نظام جامع ارزشیابی برنامه های آموزشی
 5. ارائه مشاوره به دفتر توسعه در تدوین شیوه نامه اجرایی ارزشیابی برنامه های آموزشی
 6. ارائه مشاوره به دفتر توسعه در مورد پیاده سازی شیوه نامه اجرایی نظام ارزشیابی برنامه های آموزشی
 7. انجام فرایند اعتباربخشی مراکز مطالعات
 8. مشارکت (همکاری و مشاوره) در اجرای اعتباربخشی برنامه ای
 9. مشارکت (همکاری و مشاوره) در اجرای اعتباربخشی موسسه ای
 10. مشارکت (همکاری و مشاوره) در اجرای اعتباربخشی بیمارستانی