امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

هیأت تجدید نظر

اعضاء هیأت تجدید نظر انتظامی اساتید دانشگاه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

1

آقای دکتر حسین نیک زاد

رئیس هیئت انتظامی  تجدیدنظر

2

آقای دکتر محمد ناصحی

نایب رئیس هیئت انتظامی  تجدیدنظر

3

آقای دکتر رضا رزاقی

دبیر هیئت انتظامی  تجدیدنظر

4

آقای دکتر اسماعیل فخاریان

عضو علی البدل هیئت انتظامی  تجدیدنظر

5

آقای دکتر طاهره مازوچی

عضو علی البدل هیئت انتظامی  تجدیدنظر