امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

هیأت بدوی

 

اعضاء هیأت بدوی انتظامی اساتید دانشگاه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

1

آقای دکتر علی الماسی

رئیس هیئت انتظامی بدوی

2

آقای دکتر محمود سلامی

نایب رئیس هیئت انتظامی بدوی

3

آقای دکتر احمد طالبیان

دبیر هیئت انتظامی بدوی

4

آقای دکتر سید امیر حسن متینی

عضو علی البدل هیئت انتظامی بدوی

5

آقای دکتر غلامعلی حمیدی

عضو علی البدل هیئت انتظامی بدوی