امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر سیدمهدی رسولی منش
معاون آموزشی
فوق تخصص گوارش بالغین (متخصص داخلی)
دکتر سیدمهدی رسولی منش
شرح وظایف:

برنامه های محوری در جهت ارتقاء کیفیت آموزش، روزآمد نمودن و اجرای برنامه استراتژیک معاونت آموزشی در راستای تحقق نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه

ارتقاء اخلاق حرفه ای در آموزش، بسترسازی در راستای کارآفرینی، خلق ثروت و توسعه دانشگاه نسل سوم

ایجاد زمینه های مشترک تعاملی با سایر معاونت های دانشگاه و موسسات علمی-آموزشی در سطح منطقه، ملی و بین المللی جهت نیل به مرجعیت علمی

پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان، اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال

نظارت برحسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ریاست محترم دانشگاه و شورای دانشگاه

تلاش در جهت تکمیل و تقویت بدنه هیات علمی دانشگاه، توانمندسازی، بهبود شرایط رفاهی، تکریم جایگاه و شان ایشان

نظارت بر برگزاری مستمر و حسن انجام دوره های آموزشی و مهارتی توسط اداره آموزش مداوم و مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای معاونت آموزشی

نظارت بر فعالیتهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، حضور و مدیریت جلسات شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

توانمندسازی کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه درخصوص عملیاتی سازی اهداف تعالی آموزشی

نظارت بر اجرای کامل مقررات و آیین نامه های آموزشی ابلاغی و حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته

ریاست شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نائب رئیس شورای دانشگاه، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شوراها

دبیر هیئت ممیزه و دبیر هیئت اجرایی جذب دانشگاه و تلاش در راستای جذب و ارتقای اعضای هیات علمی توانمند و متعهد

انجام سایر امور محوله طبق نظر مسئول مافوق