امروز : 29 تیر 1403
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
اصغر فلاح
مسئول دفتر
اصغر فلاح
شرح وظایف:

تدوین برنامه زمانی سالیانه شوراها و کمیته های مرتبط با معاونت آموزشی با همکاری مدیران و حوزه های مرتبط کارکنان

مشارکت و برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم مربوط به مناسبتهایی از قبیل روز استاد، جشنواره آموزشی، گردهمایی سالیانه کارکنان

انجام هماهنگی های لازم با معاونتها، دانشکده ها و سایر حوزه های درون بخشی و برون بخشی به عنوان رابط در فعالیتها و برنامه های مشترک

بررسی و ارزیابی عملکرد معاونت آموزشی با همکاری مدیران حوزه معاونت

همکاری در انجام مکاتبات مرتبط با معاونت آموزشی با همکاری مدیران حوزه معاونت

دبیری شورای مدیران معاونت آموزشی

مشارکت در پاسخگویی به شکایت، پیشنهادها و انتقادهای وارده توسط کارکنان و ارباب رجوع