امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مرکز نقل و انتقالات

مرکز نقل و انتقالات یکی از مراکز زیرمجموعه اداره خدمات آموزشی دانشگاه می باشد که به بررسی و اقدامات اجرایی در خصوص درخواست های دانشجویان متقاضی نقل و انتقال و تغییر رشته از دانشگاه به سایر دانشگاه ها و بالعکس در تمامی مقاطع تحصیلی براساس قوانین آموزشی حاکم بر نقل و انتقالات می پردازد. تنظیمات اولیه سامانه های مهمان و انتقال، تعریف مدارک و مستندات مورد نظر در دانشگاه، ارجاع درخواست ها به دانشکده مربوطه، بررسی و انطباق شرایط درخواست با آئین نامه های اموزشی و دستورالعمل های دانشگاهی و وزارتی، بررسی نمره علمی متقاضیان، اعمال نظر نهایی در خصوص درخواست، ارسال یا درخواست ریز نمرات دانشجویان، ارسال یا اعلام وصول پرونده آموزشی دانشجویان منتقله، بررسی و رایزنی با دانشکده های هدف در خصوص درخواست های دانشجویان متقاضی انتقال از خارج کشور و دوره های تکمیلی، تهیه و تنظیم آمارهای نقل و انتقالات، تهیه و تدوین تفاهم نامه دانشکده های تابعه و دانشگاه آزاد اسلامی جهت تدوین شرایط مهمانی، دریافت شهریه و ارسال ریز نمرات دوره های کارورزی دانشجویان این دانشگاه در مرکز نقل و انتقالات اقدام می شود.