امروز : 29 تیر 1403
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر سید امیرحسن متینی
دبیر مرکز امور هیئت علمی
دکتری تخصصی آسیب شناسی
دکتر سید امیرحسن متینی
شرح وظایف:
  • سرعت بخشیدن به فرایند جذب، گرینش و ارتقاء علمی اعضای هیات علمی
  • معرفی شرح وظایف هیات علمی و نظارت بر حسن انجام  آنها
  • تهیه گزارشات مورد نیاز سطوح مختلف مدیریت از وضعیت هیات علمی
  • تهیه بستر مناسب برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های کلان دانشگاه  
  • تهیه خلاصه فعالیت های اعضا هیات علمی جهت تخصیص پایه های سالیانه و فولتایمی
  • ایجاد امکان شناسایی زمینه های تخصصی و ارتباط متخصصین با یکدیگر
  • ثبت سوابق و توانمندی ها، فعالیت های آموزشی، فعالیت های تحقیقاتی و نوآوری و فعالیت های اجرایی هر عضو هیات علمی
  • توانمندسازی علمی و فرصتهای مطالعاتی 
  • تأمین و توزیع هیات علمی و ایفای تعهدات 
  • رسیدگی به شکایات و هیاتهای انتظامی