امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر فخرالسادات میرحسینی
مدیر مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای
دکتری آموزش پزشکی
دکتر فخرالسادات میرحسینی
شرح وظایف:

انتخاب کارشناس مرکز مجری و تایید وی جهت معرفی به مرکز ملی

بررسی و تایید فرم تخصیص نقش مسئول علمی دوره در سامانه.

تایید تسویه شهریه دوره (سهم مرکز مجری(

تایید نهایی ثبت نام مهارت‌آموزان

تایید صورت جلسه پایان دوره

ارسال گزارش آغاز و پایان دوره به انضمام تمام مستندات خواسته شده به مرکز ملی

تایید نهایی نتایج ارزیابی پایان دوره مهارت‌آموزان در سامانه

انجام کلیه‌ی فعالیتها مطابق ضوابط و استاندارهای دوره و درخواست دوره تحت نظارت مرکز ملی

شرکت در دوره‌های آموزشی الزم مرتبط با نقش بر اساس نظر مرکز ملی

ارائه گزارشهای عملکردی مطابق درخواست مرکز ملی