امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر زریچهر وکیلی
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش
دکترای تخصصی پزشکی
دکتر زریچهر وکیلی
CV
شرح وظایف:

            

استقرار واحدهای عملیاتی در ساختار سازمانی مرکز مبتنی بر شرح وظایف مرکز (ابلاغی وزارت متبوع)

برآورد نیروی انسانی مورد نیاز) اعضاي هیات علمی و کارشناسان تمام وقت از نظر تعداد و مشخصات (و  پیشنهاد به معاون آموزشی دانشگاه جهت عملیاتی سازی فعالیتهای دانشگاه

اعلام نیازها (منابع مالی و تجهیزاتی) و درخواستهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به حوزه معاونت آموزشی

نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی و اداری در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

پاسخگویی کلیه مسائل اداری و آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

تدوین فرآیندهای تعاملی مرکز با مراکز داخل دانشگاه (مرکز مهارتهاي بالینی دانشگاه، مرکز آموزش مجازي دانشگاه، گروه آموزش پزشکی، مرکز آموزش مداوم و آموزش حرفه اي-مهارتی دانشگاه، دفتر استعدادهاي درخشان و مرکز تحقیقات آموزش پزشکی)

شرکت فعالانه درجلساتشورايآموزشیدانشگاه

شرکت در جلسات شوراي پژوهشی دانشگاه

همکاري با کمیته هاي جذب هیات علمی و ممیزي (ترفیع و ارتقا) دانشگاه

شرکت در جلسات شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه

شرکت در جلسات شورای EDC

شرکت در وبینارهای کلان منطقه

هدایت و نظارت بر فعالیت کارگروههای تخصصی طرح عدالت و تعالی بهره وری آموزش علوم پزشکی

نظارت بر عملکرد دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستانها مبتنی بر شیوه نامه اجرایی

نظارت بر فرآیند اجرایی دبیرخانه اعتبار بخشی مرکز مطالعات  (برنامه ای، موسسه ای، مرکز آموزشی درمانی)

ارائه گزارش عملکرد واحدهای مرکز به معاونت آموزشی دانشگاه

ارائه راهنمایی و مشاوره آموزشی به اعضای هیات علمی دانشکده ها

اجراي اقدامات خارج از شرح وظایف در صورت تصویب در شورای آموزشی دانشگاه و عدم تداخل با شرح وظایف مصوب