امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر مسعود مطلبی کاشانی
مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی
دکتری بهداشت حرفه ای
دکتر مسعود مطلبی کاشانی
شرح وظایف:

مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفتهای علمی و عملی آنان

تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های دانشگاهی و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب

رسیدگی به برنامه های آموزشی دانشگاه و اظهار نظر درمورد تغییر یا توسعه آنها

نظارت بر امور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان و صدور گواهی اشتغال به تحصیل آنان

نظارت بر صدور گواهینامه پایان تحصیلات وریز نمرات وتائیدیه مدارک تحصیلی

نظارت بر ثبت نام وتعیین واحد دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه

تهیه و تنظیم آمار واطلاعات رشته های مختلف وارسال آنها به مراجع ذیصلاح

نظارت برامور انتقال دانشجویان با توجه به مقررات وضوابط تعیین شده

برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها وموسسات آموزشی در داخل یا خارج از کشور بمنظور مبادلات دانشجویی وآموزشی

تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه دانشگاهی و نظارت براجرای آنها پس از تصویب