امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر احسان نبوتی
مدیر مرکز آموزش مجازی
دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی
دکتر احسان نبوتی
شرح وظایف:

.