امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 وظایف کلی و ارتباطات سازمانی واحد

 1. طراحی و تدوین ساختار سازمانی عملیاتی مورد نیاز برای تحقق شرح وظایف و پیشنهاد تعداد و مشخصات اعضای هیات علمی و کارشناسان تمام وقت به معاون آموزشی دانشگاه
 2. تعریف و راه اندازی واحدهای عملیاتی مرتبط با شرح وظایف (مانند آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو، پژوهش در آموزش و سایر)
 3. تدوین برنامه عملیاتی مرکز، منطبق بر شرح وظایف مصوب و ارائه آن برای تصویب در شورای آموزشی دانشگاه به صورت سالانه
 4. تدوین شیوه نامه تعامل، همکاری و ارتباطات مرکز با مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه، مرکز آموزش مجازی دانشگاه، گروه آموزش پزشکی، مرکز آموزش مداوم و آموزش حرفهای-مهارتی دانشگاه، دفتر استعدادهای درخشان و مرکز تحقیقات آموزش پزشکی در صورت وجود
 5. شرکت مدیر مرکز در جلسات شورای آموزشی دانشگاه با حق رای به عنوان عضو دائم
 6. شرکت مدیر مرکز در جلسات شورای دانشگاه (به صورت ترجیحی)
 7. شرکت مدیر مرکز در جلسات شورای پژوهشی و دانشجویی-فرهنگی دانشگاه(به صورت ترجیحی)
 8. همکاری با کمیته های جذب هیات علمی و ممیزی (ترفیع و ارتقا) دانشگاه در صورت درخواست
 9. تدوین و اجرای شیوه نامه نظارت بر عملکرد دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستانها
 10. ارائه گزارش عملکرد به معاونت آموزشی دانشگاه به صورت دوره ای
 11. برآورد تعداد اعضای هیات علمی متخصص رشته های وابسته به آموزش پزشکی (آموزش پزشکی، یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی و تکنولوژی آموزشی در آموزش پزشکی ) مورد نیاز دانشگاه و ارائه آن به معاونت آموزشی دانشگاه
 12. طراحی و اجرای شیوه نامه ارائه راهنمایی و مشاوره در ارتباط با اقدامات توسعه ای آموزشی محوله از وزارت متبوع (بسته های طرح تحول آموزش علوم پزشکی، برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی ) و اجرای آنها در صورت ارجاع از معاونت آموزشی دانشگاه
 13. اجرای اقدامات خارج از شرح وظایف در صورت تصویب در شورای آموزشی دانشگاه و عدم تداخل با شرح وظایف مصوب

وظایف اختصاصی در حیطه برنامه ریزی درسی

 1. سیاستگذاری در حوزه برنامه ریزی درسی، روشهای یاددهی-یادگیریوآموزشمبتنیبرجامعه (مبتنیبرنیازهایآموزشی،پاسخگوییاجتماعی،درراستایاسنادبالادستیوسیاستهایوزارتبهداشت،درمان وآموزشپزشکی)
 2. طراحی نظام مدیریت برنامه های درسی(نیازسنجی، پیامدهای یادگیری، سازماندهی محتوا، استراتژیها و روشهای یاددهی یادگیری، طرح دوره و طرح درس، ارزشیابی)برای برنامه های در حال اجرا (پایه و بالینی) و برنامه های مبتنی بر جامعه و تصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه
 3. همکاری در تدوین شیوه نامه های اجرای صحیح فرایند مدیریت برنامه درسی و نظارت بر به کارگیری آن در عرصه های مختلف آموزشی شامل کلاسهای نظری، عرصه های بالینی، عرصه های آزمایشگاهی، مرکز مهارتهای بالینی و مرکز آموزش مجازی (با توجه به ساختار دانشگاه)
 4. پایش و نظارت بر اجرای صحیح شیوه نامه های مدیریت برنامه ریزی درسی توسط دفاتر توسعه و ارائه بازخورد
 5. همکاریبرایارتقایکیفیتآموزشهایارائهشدهدرکلیهعرصه هایآموزش
 6. کارشناسی، ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه های درسی
 7. مشاوره و همکاری برای تدوین برنامه و راه اندازی رشته های جدید و بین رشته ای
 8. همکاری در تدوین و نظارت بر به کارگیری شیوه نامه های استفاده از روشهای یادگیری فعال در کلیه عرصه های آموزش
 • وظایف اختصاصی در حیطه توانمندسازی
 1. طراحی نظام جامع توانمندسازی آموزشی رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی و تصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه
 2. طراحی شیوه نامه اجرایی برنامه توانمندسازی آموزشی شامل نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره برای رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی
 3. برنامه ریزی، طراحی و اجرای دوره های توانمندسازی مدیران حوزه آموزش
 4. همکاری با مرکز آموزشهای ضمن خدمت کارکنان برای طراحی دوره های توانمندسازی آموزشی کارکنان غیر هیات علمی
 5. مشارکت و همکاری در اجرای دوره های توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران تازه وارد ارائه مشاوره های آموزشی به اعضای هیات علمی
 6. تربیت مدرسین توانمند برای ارائه آموزش در دوره های توانمندسازی
 7. انتشار رسانه های مرتبط با آموزش پزشکی

وظایف اختصاصی در حیطه سنجش و ارزیابی دانشجو

 1. طراحینظامجامعارزیابیدانشجودرکلیهعرصه هایآموزشی
 2. ارائه مشاوره به دفتر توسعه برای تدوین شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو
 3. ارائه مشاوره و همکاری با دفتر توسعه در طراحی ابزارهای ارزشیابی نوین مانند پورتفولیو و لاگ بوک
 4. نظارت و ارائه بازخورد به دفتر توسعه برای اجرای نظام ارزیابی دانشجو(پیاده سازی شیوه نامه اجرایی)و ارتقای مستمر و حمایت از کارکرد درست نظام ارزیابی

وظایف اختصاصی در حیطه ارزشیابی استاد

 1. سیاستگذاری در رابطه با ارزشیابی استاد و تصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه
 2. طراحیشیوه نامهاجرایینظامجامعارزشیابیاستاد
 3. پیشنهاد نحوه استفاده از نتایج ارزشیابی استاد در ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمی
 4. مشاوره و همکاری در اجرای نظام جامع ارزشیابی استاد

وظایف اختصاصی در حیطه ارزشیابی برنامه

 1. سیاستگذاری در رابطه با ارزشیابی برنامه و تصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه
 2. طراحی نظام جامع ارزشیابی برنامه های آموزشی
 3. ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی برنامه های آموزشی، چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای آن
 4. اجرای فرایند اعتباربخشی مراکز مطالعات
 5. همکاری و مشاوره در اجرای اعتباربخشی(برنامه ای، موسسه ای و بیمارستانی)

وظایف اختصاصی در حیطه پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و طرحهای نوآورانه آموزشی

 1. سیاستگذاری در حیطه پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و طرحهای نوآورانه آموزشی
 2. تدوین شیوه نامه برای طرحهای توسعه ای، فعالیتهای نوآورانه آموزشی، دانش پژوهی آموزشی و پژوهش در آموزش و اجرای آن
 3. اجرای شیوه نامه کشوری ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه آموزشی
 4. برگزاری جشنواره شهید مطهری دانشگاهی
 5. بسترسازی برای شرکت اعضای هیات علمی در جشنواره شهید مطهری دانشگاهی و کشوری

تبصره 1: در دانشگاههایی که مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دارند، طرحهای پژوهش در آموزش می تواند در این مرکز مدیریت شود.

وظایف اختصاصی در حیطه آموزشهای مبتنی بر جامعه و پاسخگو

 1. استقرار ساختار آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو منطبق با شیوه نامه کشوری
 2. همکاری در استقرار و توسعه برنامه های آموزشی مبتنی بر جامعه و پاسخگو
 3. توسعه و حمایت از تحقیقات در زمینه آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو
 4. توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان در زمینه آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو
 5. طراحی و ارائه نظام ارزشیابی و پایش آموزشهای مبتنی بر جامعه و پاسخگو

وظایف اختصاصی در حیطه فعالیتهای دانشجویی

 1. استقرارساختارکمیته هایتوسعهآموزشدانشجوییمنطبقبااساسنامهکشوری
 2. راه اندازی، حمایت و نظارت بر کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه و دانشکده ها
 3. توانمندسازی آموزشی اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش
 4. نظارت، ارائه مشاوره و تسهیل فعالیتهای دفتر استعداد درخشان (با توجه به ساختار دانشگاه)