امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • هماهنگی در برگزاری مراسمهای مربوط به حوزه.
  • تهیه و  انتشار اخبار و رویدادهای مربوط به معاونت آموزشی دروب سایت.
  • هماهنگی جهت انعکاس اخباردر سایت دانشگاه.
  • مشارکت در جلسات مربوط به روابط عمومی ها در سطح دانشگاه.
  • هماهنگی در تهیه پرده به مناسبتهای مختلف.
  •  برنامه ریزی و کاربرد شیوه های مناسب برای انعکاس اهداف،سیاستها،برنامه ها و فعالیتهای حوزه به رسانه ها،مخاطبین و ...
  •  برنامه ریزی ، هماهنگی و هدایت فعالیتهای روابط عمومی در راستای سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای حوزه و روابط عمومی دانشگاه
  • برنامه ریزی ، هدایت و اجرای ملاقاتهای عمومی دانشجویان و کارکنان با معاونت آموزشی
  •  تهیه و تدوین برنامه عملکرد سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه ها و اقدامات
  •  مشارکت در برنامه ریزی و اجرای سمینارها ، جشنواره ها و مراسم گرامیداشت ایام مختلف و مناسبتهای ویژه