امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
علیرضا عابد
رئیس مرکز آموزش مداوم
علیرضا عابد
شرح وظایف:

ارتقای اثربخشی برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی، سازمان نظام پزشکی، قطب های علمی، مراکز تحقیقاتی، اعضای هیئت علمی گروه پزشکی و سایر نهادهای مرتبط در اجرای برنامه های آموزش مداوم

برقراری ارتباط نظام مند بین نیازهای نظام سلامت برنامه های آموزش مداوم 

بهره برداری از زیرساخت فضای مجازی در راستای تهیه و تدوین برنامه های آموزش مداوم جامعه مجازی و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب دریافت مجوز و امتیاز

نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل های وزارتی در راستای برنامه های آموزش مداوم

پیگیری، پیاده سازی و اجرای مطلوب اعتباربخشی مرکز آموزش مداوم