امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

(Education Development Center)

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ساختاری است از مجموعه معاونت آموزشی دانشگاه که به‌عنوان بازوی اجرایی و مرکز تفکر برای اخذ تصمیمات در زمینه برنامه‌های آموزشی دانشگاه فعالیت می‌کند؛ مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی کاشان فعالیت خود را از سال 1372 آغاز کرده است. از سال 1374 تا 1377 فعالیت های این مرکز متوقف گردیده و مجدداً از سال 1377 آغاز شده است.

رسالت:

ماعهده‌دار تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق توانمندسازی اعضاء هیئت علمی و دانشجویان مستعد با ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء فرایند آموزش با استفاده از منابع و فن‌آوری نوین متناسب با فرهنگ جامعه در چهارچوب سیاست‌های ملی هستیم.در راستای تحقق اهداف و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات خود، در مقابل مدیران ارشد دانشگاه و اعضاء هیئت علمی پاسخگو می‌باشیم.

دورنما:

ما مصمم هستیم طی دهه نود با توجه به نیازهای روز جامعه برترین نظام ارائه خدمات در حیطه‌های توسعه آموزش پزشکی را در کشور داشته و از سیاست‌گذاران اصلی آموزش پزشکی در سطح ملی بوده و در سازمان‌های معتبر آموزش پزشکی جهانی دارای موقعیت تعیین کننده باشیم. ما می‌خواهیم با ایجاد محیطی صمیمی و رضایت‌بخش توسط اعضاء و کارکنان، خدمت گیرندگان، بالاترین سطح خرسندی را از ما نشان دهند.

اعضاء و کارکنان، خدمت گیرندگان، بالاترین سطح خرسندی را از ما نشان دهند.

اهداف:

1. برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های راهبردی و عملیاتی در حوزه آموزش در چارچوب خط‌مشی‌های کلان دانشگاه علوم پزشکی کاشان و وزارت بهداشت و سایر سیاست‌های بالا دستی

2. برنامه‌ریزی برای ایجاد قطب‌های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3. توسعه همکاری و مشارکت با سایر مراجع علمی و دانشگاه‌ها در سطح ملی و بین المللی

4. ارزشیابی اعضای هیئت علمی (ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید، ارزیابی الگوی های نوین تدریس و تحلیل آزمون‌ها) و ارزشیابی فراگیران (استفاده از شیوه‌های جدید ارزشیابی یادگیری پیشرفت تحصیلی فراگیران)

5. شناسایی و هدایت دانشجویان استعداد درخشان و نخبه 

6. همکاری برای ارتقاء عملکرد سایر واحدهای وابسته به EDCدانشگاه از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی و با رویکرد حل مسئله

7. برنامه‌ریزی برای رشد و بالندگی اعضای هیات علمی در راستای وظایف ضروری اعضای هیات علمی در هزاره سوم با تاکید بر موارد ذیل:     

  • یاد گیری مادام العمر
  • گرایش به روش‌های آموزش دانشجو محور
  • یادگیری مبتنی بر مسئله
  • حرفه‌گرایی در آموزش پزشکی
  • پزشکی مبتنی بر شواهد
  • پزشکی پاسخگو
  • تغییر نقش اساتید به تسهیل کننده آموزش و در سطحی متعالی‌تر به عنوان یک الگو
  • ارزیابی از دیدگاه همکاران و توجه به شیوه‌های حرفه‌ای
  • توسعه فعالیت‌های پژوهش در آموزش
  • ترویج فعالیت‌های گروهی در بین دانشجویان

8.  اعتبار بخشی و ارزشیابی درونی گروه‌های آموزشی در راستای ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی گروه‌های آموزشی