امروز : 01 خرداد 1403
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
  • صدور احکام کارگزینی وتنظیم صورتجلسه
  • مطالعه وبررسی قوانین وبخشنامه های مربوطه
  • کنترل آمار ماهانه کارکنان وحضور وغیاب آنان
  • برنامه ریزی و تمشیت امور مختلف کارگزینی
  • حضور در جلسات کارگزینی واجرای دستورالعملها
  • انجام قرار داد حق التدریس وارسال گزارش به امور مالی
  • انجام ارزشیابی سالیانه کارکنان
  • گواهی انجام کار کلیه واحدهای آموزشی به امور مالی
  • انجام کلیه مکاتبات اداری
طیبه صبوری کاشانی

طیبه صبوری کاشانی

کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مسئول کارگزینی امور کارکنان


شرح وظایف
x

صدور احکام کارگزینی و تنظیم صورتجلسه

مطالعه و بررسی قوانین و بخشنامه های مربوطه

کنترل آمار ماهانه کارکنان و حضور وغیاب آنان

برنامه ریزی و تمشیت امور مختلف کارگزینی

حضور در جلسات کارگزینی و اجرای دستورالعملها

انجام قرارداد حق التدریس و ارسال گزارش به امور مالی

انجام ارزشیابی سالیانه کارکنان

گواهی انجام کار کلیه واحدهای آموزشی به امور مالی

انجام کلیه مکاتبات اداری