امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

اداره دانش آموختگان

اداره دانش آموختگان یکی از ادارات زیرمجموعه مدیریت امور آموزشی دانشگاه است که کارکنان شاغل در آن ضمن ارائه کیفیت بالای کاری و پاسخگویی بهنگام به دانش آموختگان، نسبت به رعایت دقیق قوانین و مقررات آموزشی در وظایف محوله حساسیت دارند. در این اداره با تاکید بر تکریم ارباب رجوع کلیه اقدامات و درخواست های دانش آموختگان از اعلام فراغت تحصیلی تا صدور انواع تائیدیه و گواهی های پایان تحصیلات کلیه مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی از طریق "سامانه الکترونیکی درخواست های دانش آموختگان" اقدام می گردد. اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان به وزارت، صدور انواع تائیدیه های تحصیلی جهت ارائه به اداره طرح نیروی انسانی، سایر دانشگاه ها، مراکز شغلی و خدماتی، نظام پزشکی، مراکز نخبگی داخل و خارج از کشور از طریق کارشناسان این اداره صورت می گیرد. همچنین صدور گواهینامه موقت تحصیلی، دانشنامه و ریزنمرات نهایی پایان تحصیلات، اقدامات لازم در خصوص اخذ یا تامین مجوزها و مدارک مورد نیاز جهت خروج از کشورمتقاضیان، صدور مجدد گواهی های مفقود شده و نیز تکمیل و ارسال فرم گزینش علمی داوطلبان عضویت در کادر هیات علمی دانشگاهها انجام می گیرد. معرفی دانش آموختگان دارای تعهدات خاص به مراکز محل تعهد، استعلام در خصوص نیاز یا عدم نیاز به تعهدات فارغ التحصیلان، محاسبه دقیق تعهدات دانش آموخته جهت صدور مجوز یا خرید تعهدات آموزش رایگان از دیگر وظایف این اداره می باشد. رویکرد ارائه خدمت غیرحضوری و از راه دور، سیستماتیک، فرایندمحور و پاسخگو همواره در اداره دانش آموختگان دانشگاه حاکم بوده و خلاقیت و اثربخشی در ارائه خدمات حداکثری به دانش آموختگان در جهت جلوگیری از اتلاف وقت و رضایت ارباب رجوعان هدف این اداره است.

 

صدور گواهینامه موقت تحصیلی جهت فارغ التحصیلان واجد شرایط

 • ارسال فرم فراغت از تحصیل دانش آموختگان به اداره کل امور فارغ التحصیلان وزارتخانه
 • معرفی فارغ التحصیلان مشمول پسر به حوزه نظام وظیفه
 • پاسخ به استعلام اداره کل امور فارغ التحصیلان وزارتخانه
 • صدور تائیدیه تحصیلی به محل کار فارغ التحصیلان
 • مکاتبه جهت رفع نقص پرونده دانش آموختگان
 • صدور و تحویل دانشنامه وریز نمرات به دانش آموختگان
 • صدور گواهی جهت مقاطع بالاتر بمنظور شرکت در آزمون های مربوطه
 • ارسال ریز نمرات و گواهی فارغ التحصیلی جهت پذیرفته شدن در مقاطع بالاتر
 • صدور مجوز مدارک تحصیلی
 • صدور تائیدیه موقت تحصیلی جهت طرح نیروی انسانی
 • بررسی پرونده جهت صدور مجوز

  
قابل توجه کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی کاشان جهت پیگیری مراحل صدور فرم فراغت از تحصیل خود


نظر به اینکه دانش آموختگان پس از طی مراحل فراغت از تحصیل وصدور فرم جهت انجام امور مرتبط (طرح نیروی انسانی- صدور پروانه موقت یا دائم و ...) مراحل صدور فرم فراغت از تحصیل خود را پیگیری می نمایند. مرکز خدمات آموزشی وزارت اقدام به راه اندازی سیستم پیامک فارغ التحصیلان نموده است لذا جهت تسهیل انجام امور - دانش آموختگان می توانند از این پس جهت اطلاع از وضعیت دانش آموختگی و ارسال اطلاعات از زمان صدور فرم فراغت از دانشگاه محل تحصیل و تائید آن توسط معاون آموزشی دانشگاه و اداره دانش آموختگان و دریافت اطلاعات فوق توسط دفتر طرح نیروی انسانی

کدملی خود را از طریق پیامک به شماره 3000879812

ارسال و پاسخ آن را بصورت ذیل دریافت نمایند:
 

 • تاکنون اطلاعاتی از شما به اداره فارغ التحصیلان ارسال نشده است.  
 • فرم فراغت از تحصیل شما توسط معاون آموزشی دانشگاه تائید نشده است
 • اطلاعات شما از دانشگاه دریافت شده ودر حال بررسی است
 • فرم فراغت شما توسط کارشناسان وزارتخانه تائید وبه اداره طرح ارسال شده است
   

 بدیهی است پیگیری فرمهای فراغت از تحصیل صرفا از طریق شماره مذکور امکان پذیر می باشد.