امروز : 01 خرداد 1403
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

اداره تحصیلات تکمیلی

اداره تحصیلات تکمیلی یکی از ادارات زیرمجموعه مدیریت امور آموزشی دانشگاه است که کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه و نیز دستیاران تخصصی (شاغل به تحصیل و دانش آموخته) در این اداره اقدام می شود. با توجه به گستردگی قوانین بخصوص در حوزه های آموزش دستیاری، تلاش پرسنل این اداره بر این است که دقت، فرایندگرایی و همکاری مستمر با واحدهای صف از جمله دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی در ضمن اهتمام ویژه به دستورالعمل های متعدد کشوری، وزارتی و منطقه ای و دانشگاهی همواره سرلوحه اقدامات باشد. نیازسنجی و اعلام ظرفیت های پذیرش مقاطع تحصیلات تکمیلی، دریافت اسامی و ثبت نام از پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی، معرفی جهت تودیع سند تعهد محضری، معرفی جهت شروع به دوره و بخش، بررسی درخواستهای مرخصی تحصیلی، فرصت تحصیلی اضافی، انصراف و یا بازگشت به تحصیل، نظارت در برگزاری آزمون ارتقاء سالیانه دستیاران و نیز پیگیری مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در این اداره اقدام می شود. کلیه مراتب فارغ التحصیلی دستیاران تخصصی و درخواست های دانش آموختگی ایشان اعم از اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان به وزارت، صدور انواع تائیدیه های تحصیلی، صدور گواهینامه و دانشنامه بورد تخصصی، معرفی دانش آموختگان دارای تعهدات خاص به مراکز محل تعهد، اعلام طول دوره و پایان دوره دستیاری به این اداره واگذار شده است.

با توجه به نگاه فناورانه در این اداره با راه اندازی لاگ بوک الکترونیکی دستیاری و مقاطع تحصیلات تکمیلی، نظارت بر ثبت کلیه داده های عملکردی دستیاران تخصصی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه در طول دوران تحصیل از این طریق (Logbook) رصد و گزارشگیری می شود. کارکنان این حوزه تعامل موثر با دبیرخانه های مختلف تخصصی وزارت، سازمان سنجش آموزش پزشکی و مدیریت امور حقوقی وزارت را در دستور کار داشته و از این طریق امکان نظارت بیشتر و دقیقتر بر عملکرد دانشجویان و دستیاران را فراهم نموده است.