امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
برگزاری هیأت اجرایی جذب دانشگاه

برگزاری هیأت اجرایی جذب دانشگاه

جلسه هیأت اجرایی جذب دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز دوشنبه مورخ 1402/06/20 در محل سالن شهید دکتر محمد زارع واقع در ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.