امروز : 29 تیر 1403
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
جلسه اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان متینی

جلسه اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان متینی

فرآینده اعتباربخشی (سجا) از تاریخ 15 خرداد الی 15تیرماه 1403و همچنین بازدید ارزیابان بیرونی کشوری در 1403/05/02 از بیمارستانهای آموزشی دانشگاه انجام خواهد شد.

برگزاری جلسه دهم بررسی مستندات محورهای اعتبار بخشی برنامه دندانپزشکی عمومی

برگزاری جلسه دهم بررسی مستندات محورهای اعتبار بخشی برنامه دندانپزشکی عمومی

جلسه دهم بررسی مستندات محورهای اعتبار بخشی برنامه دندانپزشکی عمومی با حضور مسئول دبیرخانه اعتبار بخشی دانشگاه و سرپرست کمیته ارزیابی درونی و مسئول اعتبار بخشی برنامه دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

برگزاری جلسه نهم بررسی مستندات محورهای اعتبار بخشی برنامه دندانپزشکی عمومی

برگزاری جلسه نهم بررسی مستندات محورهای اعتبار بخشی برنامه دندانپزشکی عمومی

جلسه نهم بررسی مستندات محورهای اعتبار بخشی برنامه دندانپزشکی عمومی با حضور مسئول دبیرخانه اعتبار بخشی دانشگاه و سرپرست کمیته ارزیابی درونی، معاون محترم آموزشی دانشکده دندانپزشکی و مسئول EDO و مسئول اعتبار بخشی برنامه دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

برگزاری جلسه بررسی مستندات محورهای اعتباربخشی برنامه دندانپزشکی عمومی

برگزاری جلسه بررسی مستندات محورهای اعتباربخشی برنامه دندانپزشکی عمومی

جلسه هفتم و هشتم بررسی مستندات محورهای اعتبار بخشی برنامه دندانپزشکی عمومی با حضور مسئول دبیرخانه اعتبار بخشی دانشگاه و سرپرست کمیته ارزیابی درونی، معاون محترم آموزشی دانشکده دندانپزشکی و مسئول EDO و مسئول اعتبار بخشی برنامه دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

برگزاری جلسه بررسی مستندات محورهای اعتبار بخشی برنامه دندانپزشکی عمومی

برگزاری جلسه بررسی مستندات محورهای اعتبار بخشی برنامه دندانپزشکی عمومی

جلسه پنجم و ششم بررسی مستندات محورهای اعتبار بخشی برنامه دندانپزشکی عمومی با حضور مسئول دبیرخانه اعتبار بخشی دانشگاه و سرپرست کمیته ارزیابی درونی، معاون محترم آموزشی دانشکده دندانپزشکی و مسئول EDO و مسئول اعتبار بخشی برنامه دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.

جلسه چهارم بررسی مستندات محورهای اعتبار بخشی برنامه دندانپزشکی عمومی

جلسه چهارم بررسی مستندات محورهای اعتبار بخشی برنامه دندانپزشکی عمومی

جلسه بازبینی استانداردهای حوزه برنامه های آموزشی دانشکده دندانپزشکی، در روز شنبه 1402/08/20، توسط مسئول دبیرخانه اعتبار بخشی دانشگاه در سالن والی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه برگزار شد.