امروز : 02 مهر 1402
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 

اعضای کمیته فنی مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای

  1.  خانم دکتر الهام غفور (نماینده دانشکده پزشکی)
  2. خانم دکتر آمنه تقدیسی (نماینده دانشکده دندانپزشکی)
  3. آقای دکتر علی رفعت (نماینده دانشکده پزشکی)
  4. آقای دکتر عباس قوطاسلو (نماینده دانشکده پیراپزشکی)
  5. آقای دکتر مهدی ملکوتی‌خواه (نماینده دانشکده بهداشت)
  6. آقای محمد زارع (نماینده دانشکده پرستاری)