امروز : 29 تیر 1403
معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
کنفرانس علمی یک روزه سرطان پستان برگزار شد

کنفرانس علمی یک روزه سرطان پستان برگزار شد

مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشان جهت ارتقا دانش مشمولین آموزش مداوم و تشخیص زودهنگام سرطان با توجه به اینکه پیشگیری و تشخیص زودرس، کلید مبارزه با سرطان می باشد، کنفرانس علمی یک روزه سرطان پستان را برگزار نمود.