دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1:50:53 PM 1398 / 07 / 29
 
اعضای شورای تخصصی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

دکتر همایون نادریان

معاون آموزشی دانشگاه

دکتر عباس بهرامی

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

دکتر محمدعلی اطلسی

سرپرست شعبه بین الملل دانشگاه

دکتر محمدعلی اطلسی

معاون آموزش علوم پایه  دانشکده پزشکی

دکتر عباس ارج

معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی

دکتر محمود صفاری

مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

سید حمیدرضا سیدی

معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده پیراپزشکی

دکتر زهره سادات

معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی

دکتر سید امیرحسن متینی

سرپرست مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

دکتر زهرا هاشم زاده

معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده دندانپزشکی

دکتر علی محمد شکیبا

دبیر شورای آموزش مداوم دانشگاه

دکتر حمیدرضا طالاری

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر طاهره مازوچی

دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

دکتر مهرداد مهدیان

سرپرست مرکز امور هیئت علمی دانشگاه

 
 
 
 هدف :

جلسات شورای آموزشی دانشگاه با هدف برنامه ریزی و هماهنگی اجرائی در امور آموزشی دانشگاه که بر طبق قوانین و آئین نامه ها به دانشگاه محول شده و همچنین کارشناسی موضوعاتی که لازم است در شورای دانشگاه مطرح شود تشکیل می شود.

ماده 1:  اعضای شورای آموزشی دانشگاه بر اساس ماده 19آئین نامه مدیریت دانشگاه متشکل از افراد زیر میباشد:

- مدیر امور آموزشی دانشگاه

- معاونین آموزشی دانشکده ها (دانشکده پزشکی ، معاونین آموزش بالینی و پایه )

- دو نفر از اعضای هیات علمی با تائید شورای دانشگاه

- دبیر ستاد شاهد

-مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

ماده 2: ریاست این شورا بعهده معاون آموزشی دانشگاه میباشد.

ماده 3: دبیری این شورا بعهده مدیر امور آموزشی دانشگاه است .

ماده 4: نحوه ارجاع موضوعات به شورا از طریق ریاست دانشگاه ، شورای دانشگاه،‌ ‌هیات رئیسه ،‌معاون آموزشی دانشگاه و درخواست کتبی معاونین آموزشی دانشکده ها و با تائید معاون آموزشی دانشگاه می باشد.

ماده 5: جلسات با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می یابد و تصویب مصوبات با رای حداقل نصب باضافه یک خواهد بود.

ماده 6: مصوبات شورای آموزشی که جنبه سیاست گذاری دارد پس از تصویب شورای دانشگاه قابلیت اجرائی دارد.

ماده 7: صورتجلسات شورای آموزشی پس از امضای اعضا و حداکثر تا یک هفته با امضای معاون آموزشی جهت اعضا ،‌ریاست و معاونین دانشگاه و معاون محترم آموزشی وزارت متبوع ارسال می گردد.

ماده 8: مسئولیت پیگیری مصوبات شورا بعهده دبیر محترم شورا و معاونین محترم آموزشی دانشکده ها می باشد.

ماده 9: دستور جلسات شورا حداقل 5روز قبل از جلسه توسط دفتر معاونت آموزشی تنظیم و برای اعضا ارسال می شود.

ماده 10: حضور همکاران محترم عضو شورا در شورای آموزشی الزامی است و در غیاب معاون آموزشی حتی الامکان رئیس دانشکده و یا با معرفی رسمی نماینده دانشکده ،‌با موافقت معاون آموزشی شرکت نماید.

تبصره : چنانچه اعضا سه جلسه غیبت بدون جانشین داشته باشند مراتب به استحضار رئیس محترم دانشگاه خواهد رسید.

ماده 11: شورای آموزشی میتواند از دیگر شوراهای دانشکده ها و یا حوزه های معاونین دانشگاه و یا حتی اعضا حقیقی بعنوان مشاور دعوت بعمل آورد ،‌بدیهی است که مصوبات این شوراهای مشترک نیز با امضا اعضا شورای آموزشی رسمیت می یابد.

ماده 12: موضوعاتی که از مراجع ذیصلاح برای طرح در شورای آموزشی اعلام میشود نباید بیشتر از 4 هفته در نوبت طرح قرار گیرد .

ماده 13: موضوعاتی که برای طرح در شورای واصل می شود چنانچه بر اساس آئین نامه لازم نباشد باید سریعا به دستور دهنده و یا پیشنهاد دهنده اعلام شود.

این آئین نامه در سیزده ماده و یک تبصره به تصویب رسید و از زمان تصویب قابل اجرا می باشد.

 
شرح وظایف شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1- همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه وتصمیمات هیئت رئیسه
2- ارائه پیشنهاد در این زمینه ها به شورای دانشگاه از جمله:
  • برنامه های آموزشی
  • نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب مصوبات
  • آئین نامه های آموزشی
  • طرحهای مناسب آموزشی غیررسمی کوتاه مدت ومیان مدت
  • ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید
3- بررسی واظهارنظر در باره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون آموزشی دانشگاه به شورا ارجاع میدهد
4- بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه وبررسی کیفیت آموزش اعضای هیئت علمی وارائه آن به شورای دانشگاه
5- بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها ودوره های جدید دانشگاه
6- بررسی متون جزوه ها وکتبهای ارائه شده از طرف اعضای هیئت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب وارائه نتیجه به شورای دانشگاه
7- بررسی وتائید دعوت استادان خارجی در رشته های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروههای آموزشی وتائید دانشکده برای ارائه به مراجع قانونی
8- بررسی وتائید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیئت علمی دانشگاه که باید پس از تائید گروه آموزشی ذیربط از طریق رئیس هر دانشکده به شورای آموزشی ارجاع شود.
 
 
 
جلسات شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

سال

تعداد جلسه

تعداد مصوبه

1373

8

68

1374

21

117

1375

18

60

1376

10

61

1377

12

79

1378

10

73

1379

13

85

1380

12

74

1381

14

89

1382

16

77

1383

17

91

1384

15

141

1385

19

141

1386

22

180

1387

17

158

1388

19

148

1389

16

104

1390 16

88

1391 15

88

1392 16

85

1393 16

102

1394 17 125
 

به روزرسانی 97/03/10

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر