7:02:31 AM 1402 / 03 / 07
 
 •  کارگزینی امورهیئت علمی: 
 • طیبه صبوری
 • مسعود آرین فر

 شرح وظایف اداره امور کارگزینی  و ارتقاء اعضاء هیئت علمی:

 • انجام امور اداری و گارگزینی اعضای قدیم و جدید هیئت علمی
 • دسترسی به اطلاعات فردی و ایجاد پرونده جامع از سوابق آموزشی و پژوهشی
 • تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی واز رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
 • رسیدگی و بررسی پرونده‌های اعضاء هیات علمی به منظور ارتقاءمرتبه
 • احتساب سوابق آموزشی پژوهشی اعضاء هیات علمی برای هردوره
 • اجرای آئین‌نامه‌های مربوط به هیات ممیزه دردانشگاه‌
 • تهیه مقدمات لازم برای تشکیل جلسات کمیته های مرتبط با  فراخوان ، جذب ، و ارتقاء اعضاء هیئت علمی
 • افزایش دقت و سرعت نظام ارتقاء رتبه‌ای
 • ارزیابی دانشگاه از جهت نیاز به هیات علمی ورتبه ‌بندی

شرح وظایف  کارشناسان  کارگزینی هیئت علمی:

 •  مطالعه قوانین ومقررات بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به اعضاء هیئت علمی صادره از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 •  اظهار نظر و انجام امور کارشناسی در رابطه با امور اداری اعضاء هیئت علمی دانشگاه
 •  انجام امور مربوط به پذیرش ، شروع بکار و پایان کار اعضاء هیئت علمی مشمول تعهدات قانونی و مشمولین ماده یک قانون نحوه تامین هیئت علمی
 • انجام امور مربوطه به استخدام شامل فراخوان جذب اعضاء هیئت علمی تشکیل پرونده – گزینش استاد و صدور ابلاغ مربوط
 •  انجام امور مربوط به تشکیل جلسات هیئت ممیزه دانشگاه و تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی
 •  ارائه گزارشات و آمار مورد نیاز در رابطه با اعضاء هیئت علمی به واحدهای داخلی دانشگاه و سایر موسسات وابسته به وزارت متبوع
 •  انجام مکاتبات اداری مختلف در مورد اعضاء هیئت علمی به واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی
 •  انجام امور رفاهی اعضاء هیئت علمی شامل معرفی به بانکها و موسسات گردشگری و رفاهی- شرکتهای بیمه و غیره
 •  صدور احکام مختلف کارگزینی اعضاء هیئت علمی
 •   انجام سایر وظایف محوله از طرف مقامات مافوق دانشگاه در رابطه با اعضاء هیئت علمی دانشگاه

تاریخ به روز رسانی :99/03/18

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر