5:08:25 PM 1402 / 01 / 03
 

 

اعضای هیات علمی  نمونه در سال 98

دانشکده بهداشت

دکتر مسعود مطلبی

دانشکده پزشکی

دکتر نسرین شریفی/دکتر مهدی نورالدینی/دکتر حسن رجبی مقدم/

دکتر محسن رضوی زاده/دکتر سید مسعود معینی طبا/دکتر مائده نجفی زاده

دانشکده پیراپزشکی

دکتر مهران محسنی

دانشکده پرستاری ومامایی

دکتر محبوبه رضائی

دانشکده دندانپزشکی

دکتر الهه قاسم زاده
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر