6:40:19 AM 1402 / 03 / 07
 

شرح وظایف واحد نظام وظیفه

درخواست معافیت تحصیلی

درخواست سنوات تحصیلی (اضافه بر سنوات مجاز) برای دانشجویان پسر

اعلام اخراج و انصراف دانشجویان به نظام وظیفه

اعلام انتقال به نظام وظیفه

 اعلام فراغت از تحصیل به نظام وظیفه

صدور مجوز خروج از کشور (ویژه سفرهای علمی، زیارتی و سیاحتی)

صدور گواهی وضعیت تحصیلی و اشتغال به تحصیل

----------------------------------------------------------

فرایندهای خدمات آموزشی:

فرآیند حوزه نظام وظیفه

فرآیند خروج از کشور دانشجویان شاغل به تحصیل

فرآیند انصراف از تحصیل

فرآیند مرخصی تحصیلی

فرآیند امور اجرایی بورس داخل در وزارت متبوع ودانشگاهها

فرایند تأسیس رشته

تاریخ به روز رسانی :99/03/18

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر