8:48:19 AM 1398 / 12 / 02
 

 

دبیر شورای سیاستگذاری طرح تحول و نوآوری در آموزش : خانم دکتر فخرالسادات میرحسینی(  رزومه)

         استادیار آموزش پزشکی

         گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر