5:26:46 AM 1398 / 11 / 30
 

ردیف

عنوان پوستر

ارائه کننده

مکان

زمان

1

فرآیند کشوری جشنواره مطهری سال 98/  رتبه اول کشوری در حیطه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی/(عنوان فرآیند: طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره"برنامه‌ریزی عملیاتی در خانه بهداشت"ویژه بهورزان کارآموز)

خانم رجبی

دانشکده پزشکی( محوطه جلوی درب آمفی تئاتر مرکزی)

یکشنبه (8/2/98) ساعت 10-8

2

فرآیند برتر دانشگاهی 98 در حیطه ارزشیابی آموزشی( دانشجو، هیات علمی و برنامه)/ (عنوان فرآیند: ارزشیابی فرآیندهای دفتر دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تلفیق دو رویکرد مبتنی بر مدیریت و مشارکت کنندگان)

خانم دکتر میانه ساز

دانشکده پزشکی( محوطه جلوی درب آمفی تئاتر مرکزی)

یکشنبه (8/2/98) ساعت 10-8

3

فرآیند کشوری جشنواره مطهری سال 98 / رتبه دوم کشوری در حیطه یادگیری الکترونیکی/ (عنوان فرآیند: طراحی، اجرا و ارزشیابی خودآموز آنلاین بازی وارشده نحوه جستجوی منابع اطلاعاتی پزشکی و توصیف شرایط به‌کارگیری آن)

خانم بتولی

دانشکده پزشکی( محوطه جلوی درب آمفی تئاتر مرکزی)

یکشنبه (8/2/98) ساعت 12-10

4

فرآیند کشوری جشنواره مطهری سال 98 / رتبه اول کشوری در حیطه مدیریت و رهبری آموزشی)(عنوان فرآیند: طراحی و استقرار کمیته آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه‌کرد هوشمند در راستای مدیریت مصرف آزمایشات کارورزان و دستیاران پزشکی)

خانم دکتر میدانی

دانشکده پزشکی( محوطه جلوی درب آمفی تئاتر مرکزی)

یکشنبه (8/2/98) ساعت 14-12

5

فرآیند برتر دانشگاهی 98 در حیطه یاددهی یادگیری/ (عنوان فرآیند: آموزش درس اصول اپیدمیولوژی دانشجویان پزشکی با روش تلفیقی مبتنی بر مسائل و پروژه در راستای پاسخگویی اجتماعی)

آقای دکتر صحت

دانشکده پزشکی( محوطه جلوی درب آمفی تئاتر مرکزی)

یکشنبه (8/2/98) ساعت 14-12

6

سایر پوسترهای آموزشی

صاحبان پوسترها

دانشکده پزشکی( محوطه جلوی درب آمفی تئاتر مرکزی)

9-7/2/98

15:30-8

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر