دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

3:00:58 PM 1398 / 04 / 30