دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

6:21:52 AM 1398 / 07 / 28