دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

3:52:32 PM 1398 / 04 / 30
 

مسئول کارگزینی امور کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

 
  شرح وظایف:
  • صدور احکام کارگزینی وتنظیم صورتجلسه
  • مطالعه وبررسی قوانین وبخشنامه های مربوطه
  • کنترل آمار ماهانه کارکنان وحضور وغیاب آنان
  • برنامه ریزی و تمشیت امور مختلف کارگزینی
  • حضور در جلسات کارگزینی واجرای دستورالعملها
  • انجام قرار داد حق التدریس وارسال گزارش به امور مالی
  • انجام ارزشیابی سالیانه کارکنان
  • گواهی انجام کار کلیه واحدهای آموزشی به امور مالی
  • انجام کلیه مکاتبات اداری

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر