دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

7:06:59 AM 1398 / 07 / 28
 

اهداف کمیته آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند  (cost consciousness medical education)

1.      برنامه ریزی برای توسعه آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند

2.      تسهیل هم سویی میان فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری و درمانی در راستای آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند

3.      سیاست گذاری در جهت اجرای برنامه‌های توانمندسازی اعضاء هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان در راستای آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند

4.      شناسایی اولویت های راهبردی تحقیقاتی در حوزه آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند و مدیریت مصرف منابع

5.      شناسایی قابلیت ها، استعدادها و نیازهای دانشگاه بر مبنای آینده نگری و آینده پژوهی و حرکت در راستای مرجعیت علمی آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر