دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

6:58:00 AM 1398 / 07 / 28
 

معرفی سرپرست کمیته آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند

·        جناب آقای دکتر فخاریان مدیر محترم گروه جراحی اعصاب

·        سوابق علمی  (CV)

·        سوابق اجرایی

_       قایم مقام ریاست دانشگاه

_       معاون آموزشی دانشگاه

_       سرپرست دانشکده پزشکی

_       رییس مرکز تحقیقات تروما

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر