دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

4:03:11 PM 1398 / 04 / 30
 

معرفی کمیته آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند  (cost consciousness medical education)

مقوله مدیریت هزینه ها در نظام مراقبت و استفاده از گایدلاین ها برای گسترش مصرف منطقی و مقتضی (appropriate) خدمات سلامت از اولویت های اساسی کلیه کشورها محسوب می شود. با توجه به نقش کلیدی پزشکان به عنوان رهبران تیم بالینی، تربیت پزشکانی با تفکر مدیریت هزینه و صرفه جویی منابع امری اجتناب ناپذیر محسوب می شود. لذا پزشکان آینده کشور به عنوان رهبران فرایند مراقبت می باید به بحث اقتصاد درمان و هزینه های سلامت آشنا باشند. از سوی دیگر با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام محترم وزارت بهداشت در نوزدهمین همایش سراسری آموزش پزشکی سال 97 درباره نقش زیربنایی آموزش در مدیریت هزینه های کلیه سطوح وزارت بهداشت و همچنین تغییر قوانین سازمان های بیمه در خصوص ایجاد محدودیت هایی برای بازپرداخت هزینه خدمات مراقبت بیماران، استفاده از مداخلات آموزشی برای مدیریت هزینه های سلامت یکی از ضرورت های عمده دانشگاه علوم پزشکی کاشان محسوب می شود.

 

معرفی سرپرست کمیته آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند

·        جناب آقای دکتر فخاریان مدیر محترم گروه جراحی اعصاب

·        سوابق علمی  (CV)

·        سوابق اجرایی

_       قایم مقام ریاست دانشگاه

_       معاون آموزشی دانشگاه

_       سرپرست دانشکده پزشکی

_       رییس مرکز تحقیقات تروما

 

اهداف کمیته آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند  (cost consciousness medical education)

1.      برنامه ریزی برای توسعه آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند

2.      تسهیل هم سویی میان فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری و درمانی در راستای آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند

3.      سیاست گذاری در جهت اجرای برنامه‌های توانمندسازی اعضاء هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان در راستای آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند

4.      شناسایی اولویت های راهبردی تحقیقاتی در حوزه آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند و مدیریت مصرف منابع

5.      شناسایی قابلیت ها، استعدادها و نیازهای دانشگاه بر مبنای آینده نگری و آینده پژوهی و حرکت در راستای مرجعیت علمی آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند

 

تاریخچه شکل گیری کمیته آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند  (cost consciousness medical education)

از سال 1392 سلسله طرح هایی  توسط گروه مدیریت اطلاعات سلامت با هدف تهیه آمار و اطلاعات مصرف منابع سلامت شامل تست های آزمایشگاهی، تخت های بیمارستانی، دارو و تجهیزات، گرافی، سی تی و تصویربرداری ها، با هماهنگی و همکاری گروه های بالینی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان به شرح ذیل انجام شد:

·        بررسی اقامت های غیر مقتضی بیماران و عوامل مرتبط با آن

·        بررسی بهره برداری تست های آزمایشگاهی

·        بررسی میزان مقتضی بودن سی تی اسکن های مغز در بخش تریاژ 

·        بررسی تاثیر مداخله ممیزی و بازخورد بر میزان درخواست تست های آزمایشگاهی توسط پزشکان بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی

·        بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر موبایل دستیاران بخش نورولوژی و نوروسرجری بر میزان درخواست سی تی اسکن های سر بیمارستان شهید بهشتی کاشان

با انجام بررسی ها و مطالعات بیشتر مشخص شد آموزش هزینه های خدمات و مدیریت مصرف منابع یکی از اجزای لاینفک نظام سلامت در سایر کشورها محسوب می شود و مفهومی با عنوان (cost consciousness medical education) در حال شکل گیری است. لذا به پیشنهاد جناب آقای دکتر اسماعیل فخاریان این مفهوم با عنوان آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند  (cost consciousness medical education)  در دستور کار این دانشگاه قرار گرفت. هدف از ایجاد این کمیته تاکید بر ضرورت بازنگری کوریکولوم آموزش پزشکان به عنوان رهبران تیم بالینی و تربیت پزشکانی با تفکر مدیریت هزینه و صرفه جویی منابع  و اقتصاد درمان خواهد بود. 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر