دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

11:31:32 AM 1398 / 07 / 22
 

تغییر عنوان دانشکده علوم پزشکی به دانشگاه

71

کسب رتبه نخست  در آموزش مداوم در بین دانشگاههای علوم پزشکی همتراز

76

کسب رتبه دوم بورد تخصصی زنان

80

کسب رتبه پنجم کشوری در رشته کودکان

راه اندازی مرکز مهارتهای بالینی

81

تاسیس مرکز تحقیقات تروما

82

کسب رتبه اول در امتحان جامع علوم پایه پزشکی در بین دانشگاهها

کسب رتبه سوم کشوری در امتحان جامع علوم پایه پزشکی در بین دانشگاهها

کسب رتبه اول امتحان جامع پیش کارورزی در بین دانشگاهها

راه اندازی ساختمان جدید دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

85

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر