دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

9:19:37 AM 1398 / 08 / 01
 

اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته دانشگاه در سال 97 

دکتر اعظم مصداقی نیا

ارتقاء به مرتبه استادی

گروه: فارماکولوژی

تاریخ ارتقاء: 97/04/05

دکتر طاهره مازوچی

ارتقاء به مرتبه استادی

گروه : آسیب شناسی

تاریخ ارتقاء:97/04/05

 

به روزرسانی 97/04/07

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر