5:34:23 PM 1402 / 01 / 03
 

اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته دانشگاه در سال96

دکتر علیرضا فرخیان

ارتقاء به مرتبه دانشیاری

گروه: قلب

تاریخ ارتقاء: 96/03/10

دکتر رضوان طلایی

ارتقاء به مرتبه دانشیاری

گروه: پوست

تاریخ ارتقاء: 96/03/10

دکتر سید محسن رضوی زاده

ارتقاء به مرتبه دانشیاری

گروه: داخلی

تاریخ ارتقاء: 96/03/10

دکتر داودخیرخواه

ارتقاء به مرتبه دانشیاری

گروه: کودکان

تاریخ ارتقاء: 96/05/31

دکتر محمدرضا شریف

ارتقاء به مرتبه استادی

گروه: کودکان

تاریخ ارتقاء:96/07/26

دکتر زهرا سلیمانی

ارتقاء به مرتبه دانشیاری

گروه : عفونی

تاریخ ارتقاء: 96/07/26

دکتر اژدر حیدری

ارتقاء به مرتبه دانشیاری

گروه : فیزیولوژی

تاریخ ارتقاء: 96/07/26

دکتر محمود صفاری

ارتقاء به مرتبه استادی

گروه: علوم آزمایشگاهی

تاریخ ارتقاء:96/09/07

دکتر مهرداد فرزندی پور

ارتقاء به مرتبه استادی

گروه: مدیریت اطلاعات سلامت

تاریخ ارتقاء: 96/09/07

دکتر زهره سادات

ارتقاء به مرتبه دانشیاری

گروه: مامایی

تاریخ ارتقاء: 96/10/19

دکتر مجتبی صحت

ارتقاء به مرتبه دانشیاری

گروه: پزشکی اجتماعی

تاریخ ارتقاء: 96/10/19

دکتر زهرا تقربی

ارتقاء به مرتبه استادیاری

گروه: مدیریت و بهداشت 

تاریخ ارتقاء: 96/10/19

خانم فرزانه صابری

ارتقاء به مرتبه استادیاری

گروه: مامایی

تاریخ ارتقاء: 96/11/24

دکتر مهرآور رفعتی

ارتقاء به مرتبه دانشیاری

گروه: فیزیک پزشکی- رادیولوژی

تاریخ ارتقاء: 96/12/22

به روزرسانی 97/01/16

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر