دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

11:28:43 AM 1398 / 07 / 24
 

اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 93

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس تقوی

ارتقاء به مرتبه: دانشیاری

تاریخ ارتقاء: 93/02/12

گروه آموزشی:  کودکان

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین هوشیار

ارتقاء به مرتبه:  استادی

تاریخ ارتقاء: 93/02/12

گروه آموزشی: لنگل شناسی

نام و نام خانوادگی: دکتر علی اکبر طاهریان

ارتقاءبه مرتبه: دانشیاری

تاریخ ارتقاء: 93/02/12

گروه آموزشی: آسیب شناسی

نام و نام خانوادگی: دکتر عبداله امیدی

ارتقاء به مرتبه: دانشیاری

تاریخ ارتقاء: 93/04/25

گروه آموزشی: روانشناسی بالینی

نام و نام خانوادگی: دکتر مرضیه حیدرزاده

ارتقاء به مرتبه: دانشیاری

تاریخ ارتقاء: 93/04/25

گروه آموزشی: کودکان 

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه رنگرز جدی

ارتقاء به مرتبه: دانشیاری

تاریخ ارتقاء: 93/09/24

گروه آموزشی: فن آوری اطلاعات سلامت

نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود مطلبی

ارتقاء به مرتبه: دانشیاری

تاریخ ارتقاء: 93/09/24

گروه آموزشی: بهداشت حرفه ای

نام و نام خانوادگی: دکتر داود آقادوست

ارتقاء به مرتبه: استادی

تاریخ ارتقاء: 93/10/25

گروه آموزشی: چشم

نام و نام خانوادگی: دکتر حمیدرضا بنفشه

ارتقاء به مرتبه: دانشیاری

تاریخ ارتقاء: 93/12/18

گروه آموزشی: فارماکولوژی

نام و نام خانوادگی: دکتر الهه مصداقی نیا

ارتقاء به مرتبه: دانشیاری

تاریخ ارتقاء: 93/12/18

گروه آموزشی: زنان و زایمان

نام و نام خانوادگی: دکتر ابراهیم کوچکی

ارتقاء به مرتبه: دانشیاری

تاریخ ارتقاء: 93/12/18

گروه آموزشی: مغز و اعصاب

نام و نام خانوادگی: دکتر اکبر علی اصغرزاده

ارتقاء به مرتبه: دانشیاری

تاریخ ارتقاء: 93/12/26

گروه آموزشی: فیزیک پزشکی

نام و نام خانوادگی: دکتر نگین مسعودی علوی

ارتقاء به مرتبه: استادی

تاریخ ارتقاء: 93/12/18

گروه آموزشی: پرستاری داخلی و جراحی

نام و نام خانوادگی: دکتراحمد یگانه مقدم

ارتقاء به مرتبه: دانشیاری

تاریخ ارتقاء: 93/12/18

گروه آموزشی: گوش و حلق و بینی

اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در  سال 92

نام ونام خانوادگی: دکتر احمد خورشیدی
ارتقاء به مرتبه: استادی
تاریخ ارتقاء :92/6/21
گروه آموزشی : میکروب شناسی
نام ونام خانوادگی: دکتر حسین نیکزاد
ارتقاء به مرتبه: استادی
تاریخ ارتقاء :92/6/21
گروه آموزشی : علوم تشریح
نام ونام خانوادگی:دکتر منصوره صمیمی
ارتقاء به مرتبه:دانشیاری
تاریخ ارتقاء :92/6/21
گروه آموزشی : بیماریهای زنان وزایمان
نام ونام خانوادگی: دکتر فاطمه فروزان فرد
ارتقاء به مرتبه:دانشیاری
تاریخ ارتقاء :92/6/21
گروه آموزشی :بیماریهای زنان وزایمان
نام ونام خانوادگی: دکتر محسن ادیب حاج باقری 
ارتقاء به مرتبه: استادی
تاریخ ارتقاء :92/10/23
گروه آموزشی : پرستاری داخلی جراحی
نام ونام خانوادگی:  دکتر داور خواه ربانی
ارتقاء به مرتبه:  دانشیاری
تاریخ ارتقاء :  92/10/23
گروه آموزشی :   بهداشت محیط
نام ونام خانوادگی:  دکتر حسن احترام
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 92/10/23
گروه آموزشی : آسیب شناسی
نام ونام خانوادگی:  دکتر منصور سیاح
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 92/10/23
گروه آموزشی : عمومی وعلوم پایه

اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1391

نام ونام خانوادگی: آقای دکتر سید علی مسعود
ارتقاء به مرتبه: استادی
تاریخ ارتقاء : 91/2/20
گروه آموزشی : مغز واعصاب
نام ونام خانوادگی: آقای دکتر روح ا.. دهقانی 
ارتقاء به مرتبه: استادی
تاریخ ارتقاء : 91/2/20
گروه آموزشی : بهداشت محیط
نام ونام خانوادگی:آقای دکتر حمیدرضا صابری
ارتقاء به مرتبه:دانشیاری
تاریخ ارتقاء :91/2/20
گروه آموزشی : پزشکی اجتماعی
نام ونام خانوادگی:آقای دکتر سید علیرضا مروجی
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 91/3/24
گروه آموزشی : پزشکی اجتماعی 
نام ونام خانوادگی:آقای دکتر علیرضا شریف
ارتقاء به مرتبه:دانشیاری
تاریخ ارتقاء :91/4/14
گروه آموزشی :عفونی
نام ونام خانوادگی:آقای دکتر محسن  اربابی
ارتقاء به مرتبه: استادیاری
تاریخ ارتقاء :91/4/19
گروه آموزشی : انگل شناسی وقارچ شناسی
 نام ونام خانوادگی: آقای دکتر افشین احمدوند
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 91/6/13
گروه آموزشی : روانپزشکی
نام ونام خانوادگی: آقای دکتر احمد پیروزمند
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 91/6/13
گروه آموزشی : میکروبیولوژی
نام ونام خانوادگی: خانم دکتر طاهره مازوچی
ارتقاء به مرتبه:  دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 91/6/13
گروه آموزشی : آسیب شناسی
نام ونام خانوادگی: آقای دکتر مهرداد فرزندی پور
ارتقاء به مرتبه:  دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 91/6/3
گروه آموزشی : مدارک پزشکی
نام ونام خانوادگی: دکتر میترا بهرشی
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 91/7/19
گروه آموزشی : بیماریهای زنان وزایمان
نام ونام خانوادگی: دکتر زهرا سپهرمنش
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 91/7/19
گروه آموزشی : روان پزشکی
نام ونام خانوادگی: دکتر غلامرضا مصطفایی
ارتقاء به مرتبه: استادیاری
تاریخ ارتقاء : 91/8/22
گروه آموزشی : بهداشت محیط
 نام ونام خانوادگی:  خانم  معصومه عابدزاده
ارتقاء به مرتبه: استادیاری
تاریخ ارتقاء : 91/9/1
گروه آموزشی : مامایی
نام ونام خانوادگی:  خانم زهره سادات
ارتقاء به مرتبه:
استادیاری
تاریخ ارتقاء : 91/9/1
گروه آموزشی : مامایی
نام ونام خانوادگی: آقای دکتر محمد باقر میران زاده
ارتقاء مرتبه: استادی
تاریخ ارتقاء:91/10/13
گروه آموزشی:بهداشت محیط
نام ونام خانوادگی: آقای دکتر محمدرضا شریف
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء :91/12/2
گروه آموزشی : بیماریهای اطفال
نام ونام خانوادگی: آقای دکتر همایون نادریان
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء :91/12/23
گروه آموزشی : آناتومی
نام ونام خانوادگی: آقای دکتر مهدی نورالدینی
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء :91/12/23
گروه آموزشی : فیزیولوژی
نام ونام خانوادگی: آقای دکتر سید مهدی میرهاشمی
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء :91/12/23
گروه آموزشی : بیوشیمی
نام ونام خانوادگی: خانم دکتر سیما راستی
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء :91/12/23
گروه آموزشی :  انگل شناسی
نام ونام خانوادگی: خانم دکتر زهره طبسی
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء :91/12/23
گروه آموزشی : بیماریهای زنان وزایمان

 

اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1390

نام ونام خانوادگی:دکتر بتول زمانی
ارتقاء به مرتبه:دانشیاری
تاریخ ارتقاء :13/7/1390
گروه آموزشی :روماتولوژی
نام ونام خانوادگی:  مهندس عباس درودگر
ارتقاء به مرتبه:استادیاری
تاریخ ارتقاء :2/6/90
گروه آموزشی :انگل شناسی وقارچ شناسی
نام ونام خانوادگی: دکترمحمد حسین اعرابی
ارتقاء به مرتبه:دانشیاری
تاریخ ارتقاء :3/12/90
گروه آموزشی :بیوشیمی
نام ونام خانوادگی: دکترعلیرضا سلیمانی
ارتقاء به مرتبه:دانشیاری
تاریخ ارتقاء :18/8/90
گروه آموزشی :داخلی
نام ونام خانوادگی: دکترمحمود سلامی
ارتقاء به مرتبه:استادی
تاریخ ارتقاء :3/12/90
گروه آموزشی :فیزیولوژی
نام ونام خانوادگی: دکترغلامعلی حمیدی
ارتقاء به مرتبه:دانشیاری
تاریخ ارتقاء :3/12/90
گروه آموزشی :فیزیولوژی
 
نام ونام خانوادگی: دکترمنصوره مومن هروی
ارتقاء به مرتبه:دانشیاری
تاریخ ارتقاء :3/12/90
گروه آموزشی :عفونی
 
 
اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1389
نام ونام خانوادگی:دکتر رضوان منیری 
ارتقاء به مرتبه: استادی
تاریخ ارتقاء :18/2/89
گروه آموزشی :میکرب شناسی وایمنی شناسی
نام ونام خانوادگی:دکتر فاطمه رنگرز جدی
ارتقاء به مرتبه:استادیاری
تاریخ ارتقاء :29/6/89
گروه آموزشی :مدارک پزشکی
نام ونام خانوادگی:دکتر مسعود مطلبی
ارتقاء به مرتبه:استادیاری
تاریخ ارتقاء :5/8/89
گروه آموزشی :بهداشت حرفه ای
 
نام ونام خانوادگی:دکتر محمدرضا فاضل
ارتقاء به مرتبه:دانشیاری
تاریخ ارتقاء :17/9/89
گروه آموزشی :بیهوشی 
نام ونام خانوادگی:دکتر محسن تقی زاده
ارتقاء به مرتبه:استادیاری
تاریخ ارتقاء :4/11/89
گروه آموزشی :بیوشیمی
  
نام ونام خانوادگی:دکتر اعظم مصداقی نیا
ارتقاء به مرتبه:دانشیاری
تاریخ ارتقاء :25/12/89
گروه آموزشی :فیزیولوژی وفارماکولوژی
 
 
نام ونام خانوادگی:دکتر محمد علی اطلسی
ارتقاء به مرتبه:دانشیاری
تاریخ ارتقاء :25/12/89
گروه آموزشی :آناتومی
 
 
اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1388
نام ونام خانوادگی: دکتر حسن حسنی
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 29/1/1388
گروه آموزشی : علوم تشریح
نام ونام خانوادگی:دکتر علی اکبر طاهریان 
ارتقاء به مرتبه:استادیاری
تاریخ ارتقاء :29/9/88
گروه آموزشی :بافت شناسی
نام ونام خانوادگی:حجت الاسلام  دکتر سید مهدی ساداتی نژاد
ارتقاء به مرتبه:استادیاری
تاریخ ارتقاء :21/4/88
گروه آموزشی :معارف اسلامی
نام ونام خانوادگی:دکتر نگین مسعودی علوی
ارتقاء به مرتبه:دانشیاری
تاریخ ارتقاء :6/11/88
گروه آموزشی :داخلی- جراحی
 
 
نام ونام خانوادگی:دکتر محمود صفاری
ارتقاء به مرتبه:دانشیاری
تاریخ ارتقاء :19/12/88
گروه آموزشی :علوم آزمایشگاهی
 
 
اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1387
 
نام ونام خانوادگی: دکتر حسین هوشیار
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 11/3/1387
گروه آموزشی : انگل شناسی وقارچ شناسی
نام ونام خانوادگی: دکتر غلامرضا شجری
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 11/3/1387
گروه آموزشی : میکروبیولوژی وایمونولوژی
نام ونام خانوادگی: دکتر عبداله امیدی
ارتقاء به مرتبه: استادیاری
تاریخ ارتقاء : 1/7/1387
گروه آموزشی :بهداشت عمومی وآمار
نام ونام خانوادگی: دکتر فریبا بهنام فر
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 26/9/1387
گروه آموزشی : زنان وزایمان 
 نام ونام خانوادگی: دکتر زریچهر وکیلی
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 21/10/1387
گروه آموزشی : پاتولوژی
نام ونام خانوادگی: دکتر صمد نوری زاد
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 21/10/1387
گروه آموزشی : بیهوشی
نام ونام خانوادگی: دکتر اسماعیل فخاریان
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 12/11/1387
گروه آموزشی : جراحی مغز واعصاب
نام ونام خانوادگی: دکتر محمدرضا نیکبخت
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 12/11/1387
گروه آموزشی :فیزیولوژی وفارماکولوژی
نام ونام خانوادگی: دکتر ابراهیم رضی
ارتقاء به مرتبه: استادی
تاریخ ارتقاء : 18/12/1387
گروه آموزشی : داخلی
نام ونام خانوادگی: دکتر احمد طالبیان اردستانی
ارتقاء به مرتبه: استادی
تاریخ ارتقاء : 18/12/1387
گروه آموزشی :اطفال
 
 
نام ونام خانوادگی: دکتر محسن ادیب حاج باقری
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 24/12/1387
گروه آموزشی : پرستاری داخلی

اسامی اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1386
 
نام ونام خانوادگی: دکترعبدالحسین داوود آبادی
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 17/5/1386
گروه آموزشی :جراحی عمومی

نام ونام خانوادگی: دکتر روح اله دهقانی

ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 10/9/1386
گروه آموزشی :بهداشت محیط
نام ونام خانوادگی: دکتر طاهره خامه چیان
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 22/10/1386
گروه آموزشی :پاتولوژی
نام ونام خانوادگی: دکتر امیرحسین موحدیان
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 13/12/1386
گروه آموزشی :اطفال
 
 
نام ونام خانوادگی: دکتر مهرداد فرزندی پور
ارتقاء به مرتبه: استادیاری
تاریخ ارتقاء : 8/11/1386
گروه آموزشی :مدارک پزشکی
 

اسامی اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1385
نام ونام خانوادگی: دکترمحمدباقر میران زاده
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 1385/10/26
گروه آموزشی :بهداشت محیط
نام ونام خانوادگی: دکترمحمود سلامی
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 1385/8/23
گروه آموزشی :فیزیولوژی
نام ونام خانوادگی: دکتر صفرعلی طالاری
ارتقاء به مرتبه: استادی
تاریخ ارتقاء : آذر ماه 85
گروه آموزشی :انگل شناسی
نام ونام خانوادگی: دکترحسین نیکزاد
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 1385/4/27
گروه آموزشی : آنا تومی

اسامی اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1383
نام ونام خانوادگی: دکتررضوان منیری
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 1383/9/24
گروه آموزشی :میکرب شناسی
نام ونام خانوادگی: دکترداود آقادوست
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 1383/5/16
گروه آموزشی :چشم

اسامی اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1382
نام ونام خانوادگی: دکترحسن افضلی
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 1382/10/9
گروه آموزشی :عفونی
نام ونام خانوادگی: دکتراحمد خورشیدی
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 1382/2/19
گروه آموزشی :میکرب شناسی
 
نام ونام خانوادگی: دکترسید علی مسعود
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 1382/7/29
گروه آموزشی : داخلی - مغز واعصاب

اسامی اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1380
نام ونام خانوادگی: دکتراحمد طالبیان
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 1380/5/16
گروه آموزشی : اطفال
نام ونام خانوادگی: دکترابراهیم رضی
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 1380/5/16
گروه آموزشی : داخلی

به روز رسانی 95/10/25

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر