دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1:49:22 PM 1398 / 07 / 29
 

معرفی کمیته ارزشیابی فراگیران

سرپرست: دکتر منصور سیاح

کارشناس:دکتر سمیه نادی

اعضای واحد ارزشیابی – کمیته‌ی ارزشیابی فراگیران

دکتر اسماعیل فخاریان عضو هیات علمی دانشگاه - عضو
دکتر محمدرضا شریف عضو هیئت علمی دانشگاه- عضو
دکتر منصوره مومن هروی عضو هیئت علمی دانشگاه- عضو
دکتر حمیدرضا گیلاسی عضو هیئت علمی دانشگاه- عضو
خانم فخرالسادات میرحسینی عضو هیئت علمی دانشگاه- عضو

شرح وظایف کمیته‌ی ارزشیابی فراگیران:

1.  ارزشیابی آزمون های دروس تئوری و عملی ارائه گزارش نتایج به ذینفعان  

2.  طراحی، اجرا و ارزشیابی آزمون های مهارت های عملی یا پرسیجرها از طریق روش های OSCEو  DOPSوMini – CEXو ارائه گزارش نتایج به ذینفعان  

3.  بررسی نتایج تجزیه و تحلیل سؤالات  آزمون (ضریب دشواری، ضریب همبستگی سوال با آزمون، همبستگی میان سوالات آزمون و غیره)  

4.  ارزیابی نحوه اجرای روشهای نوین سنجش و ارزیابی دانشجویان (واقعه نویسی، گزارش شخصی، یادادشت های کوتاه، کتابچه فراگیرPortfolio، یادداشت های تمرینی فراگیرlog bookو غیره) و ارائه گزارش نتایج به ذینفعان  

5.  ارائه بازخورد نتایج حاصل از ارزیابی به واحد توانمندسازی اساتید درخصوص اجرای کارگا ه های مرتبط

6.  گزارش فصلی عملکرد کمیته ارزیابی فراگیران واحد ارزشیابی به سرپرست EDCدانشگاه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر