یا شدید القوى، و یا شدید المحال، یا عزیز، یا عزیز،یا عزیز ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنى شّر خلقک، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل، یا لا اله الاّ انت، سبحانک انى کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و کذالک ننجى المؤمنین، و صلى الله على محمد و آله الطّیبین الطّاهرین. 

 

12:21:49 AM 1396 / 08 / 02
 

معرفی کمیته ارزشیابی فراگیران

سرپرست: دکتر منصور سیاح

کارشناس مسئول: عطیه فقیهی

اعضای واحد ارزشیابی – کمیته‌ی ارزشیابی فراگیران

دکتر اسماعیل فخاریان قائم مقام رئیس دانشگاه - عضو
دکتر محمدرضا شریف عضو هیئت علمی دانشگاه- عضو
دکتر منصوره مومن هروی عضو هیئت علمی دانشگاه- عضو
دکتر حمیدرضا گیلاسی عضو هیئت علمی دانشگاه- عضو
خانم فخرالسادات میرحسینی عضو هیئت علمی دانشگاه- عضو
خانم فاطمه عباس زاده عضو هیئت علمی دانشگاه- عضو

شرح وظایف کمیته‌ی ارزشیابی فراگیران:

1.  ارزشیابی آزمون های دروس تئوری و عملی ارائه گزارش نتایج به ذینفعان  

2.  طراحی، اجرا و ارزشیابی آزمون های مهارت های عملی یا پرسیجرها از طریق روش های OSCEو  DOPSوMini – CEXو ارائه گزارش نتایج به ذینفعان  

3.  بررسی نتایج تجزیه و تحلیل سؤالات  آزمون (ضریب دشواری، ضریب همبستگی سوال با آزمون، همبستگی میان سوالات آزمون و غیره)  

4.  ارزیابی نحوه اجرای روشهای نوین سنجش و ارزیابی دانشجویان (واقعه نویسی، گزارش شخصی، یادادشت های کوتاه، کتابچه فراگیرPortfolio، یادداشت های تمرینی فراگیرlog bookو غیره) و ارائه گزارش نتایج به ذینفعان  

5.  ارائه بازخورد نتایج حاصل از ارزیابی به واحد توانمندسازی اساتید درخصوص اجرای کارگا ه های مرتبط

6.  گزارش فصلی عملکرد کمیته ارزیابی فراگیران واحد ارزشیابی به سرپرست EDCدانشگاه

به روزرسانی 95/10/07

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر