دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

7:32:20 AM 1398 / 07 / 28
 

کارشناسان مرکز:

خانم رویا سیدی رضوانی

خانم زهره ابوالحسنی

شرح وظایف کارشناس مرکز:

  • تهیه و نگهداری مکاتبات واحد طبق فرمت معاونت آموزشی دانشگاه
  • ارسال کلیه مکاتبات به سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و قائم مقام مرکز
  • تهیه و نگهداری کلیه دستور جلسات (طبق فرمت پیوست) و ارسال دستور جلسه بصورت کتبی برای اعضاء
  • ارسال متن صورتجلسات و دستور جلسات به سرپرست واحد، سرپرست و قائم مقام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  • هماهنگی برگزاری جلسه با اعضای واحد بصورت کتبی و تلفنی
  • ثبت و نگهداری (بایگانی) کلیه صورت‌جلسات و دستور جلسات واحد در قالب تعیین شده توسط EDCدانشگاه (پیوست 1و 2)
  • پیگیری مصوبات جلسه و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها
  • تهیه و تدوین خبر از اهم جلسات و رویدادهای واحد طبق فرمت درج خبر (پیوست)

 

به روز رسانی 96/05/08

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر